Cerenia (maropitant citrate) – ženklinimas - QA04AD90

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Cerenia
ATC: QA04AD90
Sudėtis: maropitant citrate
Gamintojas: Zoetis Belgium SA

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS Kartoninė dėžutė / Tablečių

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Cerenia 16 mg, tabletės šunims

Cerenia 24 mg, tabletės šunims

Cerenia 60 mg, tabletės šunims

Cerenia 160 mg, tabletės šunims

Maropitantas

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje tabletėje yra 16 mg maropitanto (maropitanto citrato monohidrato). Vienoje tabletėje yra 24 mg maropitanto (maropitanto citrato monohidrato). Vienoje tabletėje yra 60 mg maropitanto (maropitanto citrato monohidrato).

Vienoje tabletėje yra 160 mg maropitanto (maropitanto citrato monohidrato).

Tabletėje taip pat yra dažiklio saulėlydžio geltonojo (E110).

3.VAISTO FORMA

Tabletės.

4.PAKUOTĖS DYDIS

4 tabletės

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

Vaistą reikia sušerti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. Rekomenduotina vėmimo slopinimą pradėti Cerenia injekciniu tirpalu.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/06/062/001

EU/2/06/062/002

EU/2/06/062/003

EU/2/06/062/004

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTIANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTELIŲ LIZDUOTĖ / Tablečių

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Cerenia 16 mg, tabletės šunims

Cerenia 24 mg, tabletės šunims

Cerenia 60 mg, tabletės šunims

Cerenia 160 mg, tabletės šunims

Maropitantas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Zoetis (Logotipas)

3.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

4.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė / Injekcinio tirpalo

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Cerenia 10 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms maropitantas

2. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra 10 mg maropitanto (maropitanto citrato monohidrato).

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

20 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys ir katės.

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

s.c., i.v.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki:...

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinįlapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.RINKODAROS TEISĖS S NUMERIS (-IAI)

EU/2/06/062/005

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲPAKUOČIŲ Stiklinis buteliukas / Injekcinio tirpalo

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Cerenia 10 mg/ml, injekcinis šunims ir katėms maropitantas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

10 mg/ml

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

20 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS

s.c., i.v.

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti per 28 d.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos