Cerenia (maropitant citrate) – Pakuotės lapelis - QA04AD90

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Cerenia
ATC: QA04AD90
Sudėtis: maropitant citrate
Gamintojas: Zoetis Belgium SA

INFORMACINIS LAPELIS

Cerenia, tabletės šunims

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIESKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve BELGIJA

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą FAREVA AMBOISE

Zone Industrielle,

29 route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse PRANCŪZIJA

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Cerenia 16 mg, tabletės šunims

Cerenia 24 mg, tabletės šunims

Cerenia 60 mg, tabletės šunims

Cerenia 160 mg, tabletės šunims

Maropitantas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje tabletėje yra 16 mg, 24 mg, 60 mg arba 160 mg maropitanto (maropitanto citrato

monohidrato) ir dažiklio saulėlydžio geltonojo (E110).

Šviesiai oranžinės tabletės turi įrantas, leidžiančias padalinti tabletę per pusę. Tabletės viena pusė pažymėta raidėmis „MPT“ ir maropitanto kiekį nurodančiais skaičiais, atvirkščioji pusė (reversas) tuščia.

4.INDIKACIJA (-OS)

Profilaktiškai nuo pykinimo, kilusio dėl chemoterapijos.

Profilaktiškai nuo vėmimo, kilusio dėl supimo ligos.

Profilaktiškai ir vėmimui slopinti, naudojant kartu su Cerenia injekciniu tirpalu ir derinant su kitomis palaikančiomis priemonėmis.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Skyrus Cerenia šuniui, esant visiškai tuščiam skrandžiui, gali sukelti vėmimą. Šio simptomo galima išvengti, jei prieš sušeriant tabletę šuniui bus duota nedaug ėdesio ar skanėstas. Prieš sušeriant vaistą,

reikėtų vengti ilgo alkinimo.

Cerenia nėra raminamieji vaistai. Kai kuriuos transportuojant vemiančius šunis, kelionės metu gali pykinti, jie gali gausiai seilėtis ir būti mieguisti. Šie klinikiniai požymiai yra ikinila ir turėtų baigtis po

kelionės.

Jeigu pastebėjote nepalankias reakcijas ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, ar galvojate, kad vaistas nesuveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vaistą reikia sušerti.

Naudojimas profilaktiškai nuo pykinimo, kilusio dėl chemoterapijos, bei vėmimui slopinti ir profilaktiškai (išskyrus vėmimą dėl supimo ligos), tik 8 sav. amžiaus ir vyresniems šunims

Vėmimui slopinti ar profilaktiškai (išskyrus vėmimą dėl supimo ligos), Cerenia tabletes reikia šerti vieną kartą per dieną, skiriant 2 mg maropitanto 1 kg kūno svorio ir duodant tablečių kiekį pagal žemiau pateiktą lentelę. Tabletes galima lengvai perlaužti per įrantą.

Profilaktiškai nuo vėmimo, tabletes reikia sušerti anksčiau nei prieš 1 val. Veikimo trukmė yra apie 24 val., todėl naudojant vėmimą sukeliančias priemones (pvz., taikant chemoterapiją), tabletes galima sušerti iš vakaro.

Nuo vėmimo ir profilaktiškai galima naudoti Cerenia tabletes arba injekcinį tirpalą vieną kartą per dieną. Cerenia injekcinį tirpalą galima naudoti iki 5d., o Cerenia tabletes – iki keturiolikos dienų iš eilės.

Profilaktiškai nuo pykinimo dėl chemoterapijos

Nuo vėmimo ir profilaktiškai (išskyrus vėmimą dėl supimo ligos)

Šuns kūno svoris

 

Tablečių kiekis

 

(kg)

16 mg

24 mg

60 mg

 

 

 

 

 

3,0–4,0*

½

 

 

4,1–8,0

 

 

8,1–12,0

 

 

12,1–24,0

 

 

24,1–30,0

 

 

30,1–60,0

 

 

*šunims, sveriantiems mažiau nei 3kg, tiksliai dozuoti neįmanoma

Naudojimas profilaktiškai nuo vėmimo dėl supimo ligos, tik 16 sav. amžiaus ir vyresniems šunims

Norint apsaugoti šunis nuo vėmimo dėl supimo ligos, Cerenia tabletes reikia šerti vieną kartą per dieną, skiriant 8 mg maropitanto 1 kg kūno svorio ir duodant tablečių kiekį pagal žemiau pateiktą

lentelę. Tabletes galima lengvai perlaužti per įrantą.

Tabletes reikia sušerti ne vėliau kaip 1 val. iki kelionės pradžios. Antiemetinis veikimas trunka ne

trumpiau kaip 12 val., todėl patogu vaistą suduoti vakare, prieš ankstyvą kelionę ryte. Duoti pakartotinai galima ne daugiau kaip dar dvi dienas iš eilės.

Kai kuriems šunims ir kartojant gydymą, gali būti pakankamos mažesnės nei rekomenduotinos dozės.

Profilaktiškai nuo vėmimo dėl supimo ligos

Šuns kūno svoris

 

Tablečių kiekis

 

(kg)

 

 

 

 

 

16 mg

24 mg

60 mg

160 mg

 

 

 

 

 

1,0–1,5

 

½

 

 

1,6–2,0

 

 

 

2,1–3,0

 

 

 

3,1–4,0

 

 

 

4,1–6,0

 

 

 

6,1–7,5

 

 

 

7,6–10,0

 

 

 

½

10,1–15,0

 

 

 

15,1–20,0

 

 

 

20,1–30,0

 

 

 

30,1–40,0

 

 

 

40,1–60,0

 

 

 

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Norint išimti tabletę iš lizduotės, reiktų laikytis tokios tvarkos:

pradžioje, kaip parodyta žirklių simboliu , sulenkti ar nukirpti išilgai tarp tablečių esančių skylučių;

surasti nugarėlės apsaugoje įpjovą, kuri parodyta strėlės simboliu ;

tvirtai laikant vieną pusę už įpjovos, traukti kitą dalį link lizduotės centro, kol pasimatys tabletė;

išimti tabletę iš lizduotės ir pagal nurodymus sušerti.

Pastaba.

Negalima bandyti išimti tabletės spaudžiant ją per lizduotės nugarėlę, nes taip bus sugadinta tabletė ir lizduotė.

Profilaktiškai nuo vėmimo, kilusio dėl supimo ligos, prieš duodant vaistus rekomenduotina negausiai pašerti ar duoti skanėstą; ilgo alkinimo reikėtų vengti. Cerenia tablečių negalima šerti įvyniotų ar įmaišytų į ėdesį, nes tai gali lėtinti tabletės tirpimą ir atitinkami veikimo pradžią.

Davus tabletę, šunį būtina atidžiai stebėti, norint įsitikinti, ar kiekviena tabletė buvo praryta.

10.IŠLAUKA

Netaikytina.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Pusės perlaužtos tabletės tinkamumo laikas – 2 d. Nesunaudotą perlaužtos tabletės pusę reikia įdėti atgal į atplėštą lizduotę ir laikyti kartoninėje dėžutėje.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant lizduotės po „EXP“.

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Vėmimas gali pasireikšti dėl sunkių, stipriai sekinančių ligų, todėl turėtų būti nustatytos priežastys. Tokie produktai kaip Cerenia, turėtų būti naudojami kartu su kitomis priemonėmis, tokiomis kaip mitybos kontrolė ir papildymo skysčiais terapija, laikantis veterinarijos gydytojo rekomendacijų. Maropitanto saugumas, gydant paskirties gyvūnų rūšį (pvz., jaunus šunis, sergančius virusiniu

enteritu) ilgiau nei 5 dienas, tirtas nebuvo. Jei manoma, kad reikalingas ilgesnis nei 5 dienų gydymas, reikia atidžiai stebėti dėl galimų nepalankių reakcijų.

Maropitantas biotransformuojamas kepenyse, todėl jį reikia apdairiai naudoti pacientams, sergantiems kepenų ligomis. Kadangi 14 dienų gydymo laikotarpiu dėl metabolinės koncentracijos maropitantas kaupiasi organizme, ilgo gydymo metu reikia atidžiai stebėti kepenų funkcijas.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Veterinarinio vaisto saugumas jaunesniems nei 16 sav. amžiaus šunims, naudojus 8 mg/kg dozę (nuo supimo ligos), ir jaunesniems nei 8 sav. amžiaus šunims, naudojus 2 mg/kg dozę (nuo vėmimo), bei šuningoms kalėms ir kalėms laktacijos metu, nenustatytas. Prieš naudojant Cerenia jaunesniems nei

16 sav. amžiaus šunims, šuningoms kalėms ir kalėms laktacijos metu, atsakingas veterinarijos gydytojas turėtų įvertinti naudos ir rizikos santykį.

Naudojus vaistą didesnėmis nei 20 mg/kg dozėmis pasireiškė tokie klinikiniai požymiai: vėmimas po pirmojo sudavimo, padidėjęs seilėtekis ir vandeningos išmatos.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas maropintantui, veterinarinį vaistą turėtų naudoti atsargiai.

Naudojus vaistą būtina plauti rankas. Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/

15.KITA INFORMACIJA

Cerenia tabletės parduodamos supakuotos į lizduotes po 4 tabletes. Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Zoetis Belgium SA

Oriola Vilnius UAB

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Tel: +370 610 05088

Република България

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Magyarország

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +420 257 101 111

Tel: +361 224 5222

Danmark

Malta

Orion Pharma Animal Health

Agrimed Limited

Tlf: +45 86 14 00 00

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Nederland

Zoetis Deutschland GmbH

Zoetis B.V.

Tel: +49 30 330063 0

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Norge

Oriola Vilnius UAB

Orion Pharma Animal Health

Tel: +370 610 05088

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Österreich

Zoetis Hellas S.A.

Zoetis Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +43 1 2701100 110

España

Polska

Zoetis Spain, S.L.

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 4191900

Tel: +48 22 2234800

France

Portugal

Zoetis France

Zoetis Portugal, Lda.

Tél: +33 (0)810 734 937

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

România

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Zoetis România SRL

Tel: +385 1 644 1460

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Slovenija

Zoetis Belgium SA

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Sími: +354 540 80 00

Tel: +420 257 101 111

Italia

Suomi/Finland

Zoetis Italia S.r.l.

Zoetis Finland Oy

Tel: +39 06 3366 8133

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

 

Sverige

Zoetis Hellas S.A.

Orion Pharma Animal Health

Τηλ.: +30

210 6791900

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

 

United Kingdom

Oriola Vilnius UAB

Zoetis UK Limited

Tel: +370

610 05088

Tel: +44 (0) 845 300 8034

INFORMACINIS LAPELIS

Cerenia 10 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIESKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1 1348 Louvain-la-Neuve BELGIJA

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą FAREVA AMBOISE

Zone Industrielle,

29 route des Industries

37530 Pocé-sur-Cisse PRANCŪZIJA

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Cerenia 10 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms

Maropitantas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml injekcinio skaidraus, bespalvio ar šviesiai gelsvo tirpalo yra 10 mg maropitanto (maropitanto citrato monohidrato) ir metakrezolio (konservanto).

4. INDIKACIJA (-OS)

Šunims:

Pykinimui, kilusiam dėl chemoterapijos, slopinti ir profilaktiškai.

Profilaktiškai nuo vėmimo, išskyrus kilusį dėl supimo ligos.

Profilaktiškai ir vėmimui slopinti, derinant su kitomis palaikančiomis priemonėmis.

Profilaktiškai nuo pykinimo ir vėmimo perioperaciniu laikotarpiu bei atsigavimui po bendrosios anestezijos, naudojus μ-opioidinių receptorių agonistą – morfiną, pagerinti.

Katėms:

Profilaktiškai nuo vėmimo ir pykinimui sumažinti, išskyrus kilusį dėl supimo ligos.

Vėmimui slopinti, derinant su kitomis palaikančiomis priemonėmis.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Švirkštus po oda injekcijos vieta gali būti skausminga.

Katėms labai dažnai (maždaug trečdaliui kačių) pastebimas vidutinis arba stiprus atsakas į injekciją.

Labai retais atvejais gali pasireikšti anafilaksinio tipo reakcijos (alerginė edema, dilgėlinė, paraudimas, kolapsas, dusulys, blyškios gleivinės).

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

labai dažna (nepalanki (os) reakcija (os)os pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),

dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100gydytų gyvūnų),

nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),

reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),

labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus)

Jeigu pastebėjote bet kokias nepalankias reakcijas ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, ar galvojate, kad vaistas nesuveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys ir katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Šunims ir katėms vaistą reikia švirkšti po oda ar į veną.

Cerenia injekcinį tirpalą reikia švirkšti po oda ar į veną, vieną kartą per dieną skiriant 1mg maropitanto 1 kg kūno svorio (1 ml tirpalo 10 kg kūno svorio). Gydymą galima kartoti iki 5 d. iš eilės. Švirkščiant Cerenia į veną, jį reikia švirkšti vieną, nemaišant su jokiais kitais skysčiais.

Šunims vėmimui slopinti ar profilaktiškai galima naudoti Cerenia injekcinį tirpalą vieną kartą per dieną kasdien, iki 5d. iš eilės.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Norint apsaugoti šunis nuo vėmimo, Cerenia injekcinį tirpalą reikia švirkšti anksčiau nei prieš 1 val. Veikimo trukmė yra apie 24 val., todėl naudojant vėmimą sukeliančias priemones (pvz.,

chemoterapija), vaistą švirkšti galima iš vakaro.

Kadangi švirkščiant po oda dažnai sukeliamas laikinas skausmas, gali prireikti taikyti tam tikras gyvūnų fiksavimo priemones. Švirkščiant atšaldytą vaistą galima sumažinti skausmą injekcijos vietoje.

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia. Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius buteliuką, – 28 d.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant buteliuko po „EXP“.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Vėmimas gali pasireikšti dėl sunkių, stipriai sekinančių ligų, todėl turėtų būti nustatytos vėmimą sukeliančios priežastys. Tokie produktai kaip Cerenia, turėtų būti naudojami kartu su kitomis priemonėmis, tokiomis kaip mitybos kontrolė ir papildymo skysčiais terapija, laikantis veterinarijos gydytojo rekomendacijų.

Maropitantas biotransformuojamas kepenyse, todėl jį reikia apdairiai naudoti šunims ir katėms, sergantiems kepenų ligomis. Cerenia turėtų būti naudojama apdairiai gyvūnams, sergantiems širdies ligomis ar turintiems į jas polinkį.

Cerenia injekcinio tirpalo nerekomenduojama naudoti vėmimui, kilusiam dėl supimo ligos, slopinti.

Cerenia veiksmingumas katėms mažinant pykinimą buvo įrodytas tyrimais naudojant modelį (ksilazino sukeltas pykinimas).

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Veterinarinio vaisto saugumas jaunesniems nei 8 sav. amžiaus šunims ar jaunesnėms nei 16 sav. amžiaus katėms, vaikingoms kalėms bei katėms ir kalėms bei katėmslaktacijos metu, nenustatytas. Prieš naudojant Cerenia jaunesniems nei 8 sav. amžiaus šunims ar jaunesnėms nei 16 sav. amžiaus katėms, vaikingoms kalėms bei katėms ir kalėms bei katėms laktacijos metu, atsakingas veterinarijos gydytojas turėtų įvertinti naudos ir rizikos santykį.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas maropintantui, veterinarinį vaistą turėtų naudoti atsargiai.

Naudojus vaistą būtina plauti rankas. Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir

parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę. Įrodyta, kad maropitantas gali dirginti akis, todėl atsitiktinai patekus į akis, būtina jas plauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicininės pagalbos.

Vaikingumas ir laktacija

Naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį, kadangi nei su vienos rūšies gyvūnais apibendrinamieji toksinio poveikio reprodukcijai tyrimai atlikti nebuvo.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Cerenia neturėtų būti naudojamas kartu su kalcio kanalų antagonistais, nes maropitantas turi afinitetą kalcio kanalams.

Maropitantas gerai jungiasi su kraujo plazmos baltymais ir gali konkuruoti su kitais gerai besijungiančiais vaistais.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Išskyrus laikinas injekcijos vietos reakcijas, pasireiškusias švirkštus po oda, Cerenia injekcinis tirpalas

buvo gerai toleruotas šunų ir jaunų kačių, kasdien švirkštus iki 5 mg/kg (5 kartus didesnėmis nei rekomenduotina dozėmis) 15 d iš eilės (3 kartus ilgiau nei rekomenduotina). Suaugusių kačių

perdozavimo duomenų pateikta nebuvo.

Nesuderinamumai

Cerenia negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais tame pačiame švirkšte, nes nebuvo atlikti suderinamumo tyrimai.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/

15. KITA INFORMACIJA

Cerenia 10 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms parduodamas supakuotas į gintaro spalvos stiklinius buteliukus po 20 ml, kartoninėse dėžutėse po 1 buteliuką.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Zoetis Belgium SA

Oriola Vilnius UAB

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Tel: +370 610 05088

Република България

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Magyarország

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +420 257 101 111

Tel: +361 224 5222

Danmark

Malta

Orion Pharma Animal Health

Agrimed Limited

Tlf: +45 86 14 00 00

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Nederland

Zoetis Deutschland GmbH

Zoetis B.V.

Tel: +49 30 330063 0

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Norge

Oriola Vilnius UAB

Orion Pharma Animal Health

Tel: +370 610 05088

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Österreich

Zoetis Hellas S.A.

Zoetis Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +43 1 2701100 110

España

Polska

Zoetis Spain, S.L.

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 4191900

Tel: +48 22 2234800

France

Portugal

Zoetis France

Zoetis Portugal, Lda.

Tél: +33 (0)810 734 937

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

România

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Zoetis România SRL

Tel: +385 1 644 1460

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Slovenija

Zoetis Belgium SA

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Sími: +354 540 80 00

Tel: +420 257 101 111

Italia

Suomi/Finland

Zoetis Italia S.r.l.

Zoetis Finland Oy

Tel: +39 06 3366 8133

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Sverige

Zoetis Hellas S.A.

Orion Pharma Animal Health

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

United Kingdom

Oriola Vilnius UAB

Zoetis UK Limited

Tel: +370 610 05088

Tel: +44 (0) 845 300 8034

Pastabos