Cimalgex (cimicoxib) – ženklinimas - QM01AH93

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė (lizduotėms ir buteliukui)

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Cimalgex 8 mg kramtomosios tabletės šunims

Cimalgex 30 mg kramtomosios tabletės šunims

Cimalgex 80 mg kramtomosios tabletės šunims

Cimicoxibum

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

8 mg cimikoksibo

30 mg cimikoksibo

80 mg cimikoksibo

3.VAISTO FORMA

Kramtomosios tabletės.

4.PAKUOTĖS DYDIS

8 tabletės

32 tabletės

144 tabletės

45 tabletės

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Vétoquinol SA,

Magny-Vernois,

70200 Lure,

Prancūzija

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/10/119/001

EU/2/10/119/002

EU/2/10/119/003

EU/2/10/119/004

EU/2/10/119/005

EU/2/10/119/006

EU/2/10/119/007

EU/2/10/119/008

EU/2/10/119/009

EU/2/10/119/010

EU/2/10/119/011

EU/2/10/119/012

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Cimalgex 8 mg tabletės šunims

Cimalgex 30 mg tabletės šunims

Cimalgex 80 mg tabletės šunims

Cimicoxibum

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

8 mg cimikoksibo

30 mg cimikoksibo

80 mg cimikoksibo

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

45 tabletės

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Sušerti.

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTELIŲ

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Cimalgex 8 mg kramtomosios tabletės šunims

Cimalgex 30 mg kramtomosios tabletės šunims

Cimalgex 80 mg kramtomosios tabletės šunims

Cimicoxibum

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Vétoquinol

3.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

4.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos