Convenia (cefovecin) – ženklinimas - QJ01DD91

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ, KURIOJE YRA LIOFILIZATO BUTELIUKAS IR TIRPIKLIO BUTELIUKAS

20 ml BUTELIUKAS - 5 ml BUTELIUKAS

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Convenia 80 mg/ml milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui ruošti šunims ir katėms Cefovecinas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Ištirpinus injekciniame tirpale yra:

80,0 mg/ml cefovecino (natrio druskos),

1,8 mg/ml metilo parahidroksibenzoato (E218),

0,2 mg/ml propilo parahidroksibenzoato (E216)

12,3 mg/ml benzilo alkoholio.

3.VAISTO FORMA

Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui ruošti.

4.PAKUOTĖS DYDIS

10 ml (ištirpinus)

4 ml (ištirpinus)

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS (-YS)

Šunys ir katės.

6.INDIKACIJA (-OS)

Esant tam tikroms odos ir minkštųjų audinių, taip pat sunkioms periodonto ir šlapimo takų infekcijoms.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki

Ištirpinus būtina sunaudoti per 28 d.

Sunaikinimo data:

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve (2 – 8 °C). Negalima sušaldyti.

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos (prieš ir po ištirpinimo).

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgija

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/06/059/001

EU/2/06/059/002

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

20 ml LIOFILIZATO BUTELIUKO ETIKETĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Convenia 80 mg/ml milteliai injekciniam tirpalui ruošti šunims ir katėms

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Buteliuke yra 852 mg cefovecino.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml (ištirpinus)

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Švirkšti po oda.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Ištirpinus būtina sunaudoti per 28 d.

Sunaikinimo data:

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

15 ml TIRPIKLIO BUTELIUKO ETIKETĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Convenia tirpiklis

2.KITŲ MEDŽIAGŲ KIEKIS

13 mg/ml benzilo alkoholio injekciniame vandenyje

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

Tinka Iki {mėnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

5 ml LIOFILIZATO BUTELIUKO ETIKETĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Convenia 80 mg/ml milteliai injekciniam tirpalui ruošti šunims ir katėms.

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

340 mg cefovecino

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

4 ml (ištirpinus)

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Švirkšti po oda.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

Tinka Iki {mėnuo/metai}

Ištirpinus būtina sunaudoti per 28 d.

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

10 ml TIRPIKLIO BUTELIUKO ETIKETĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Convenia tirpiklis

2. KITŲ MEDŽIAGŲ KIEKIS

13 mg/ml benzilo alkoholio

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

4 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

Tinka Iki {mėnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui

Pastabos