Emdocam (meloxicam) – ženklinimas - QM01AC06

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

IŠORINĖ DĖŽUTĖ – 50, 100 arba 250 ml buteliukai

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Emdocam 20 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams meloksikamas

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 20 mg/ml

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

50 ml

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai, kiaulės ir arkliai.

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: s.c., i.v.

Kiaulėms: i.m.

Arkliams: i.v.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

 

galvijų

skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros,

kiaulių

skerdienai ir subproduktams – 5 paros,

arklių

skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 28 dienos. Pradūrus buteliuko kamštelį, sunaudoti iki...

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Emdoka bvba

J. Lijsenstraat 16

B-2321 Hoogstraten

Belgija

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/2/11/128/001

EU/2/11/128/002

EU/2/11/128/003

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

100 ir 250 ml buteliukų etiketė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Emdocam 20 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams meloksikamas

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 20 mg/ml

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai, kiaulės ir arkliai.

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: s.c., i.v.

Kiaulėms: i.m.

Arkliams: i.v.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

 

galvijų

skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros,

kiaulių

skerdienai ir subproduktams – 5 paros,

arklių

skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 28 dienos.

Pradūrus buteliuko kamštelį, sunaudoti iki...

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Emdoka bvba

J. Lijsenstraat 16

B-2321 Hoogstraten

Belgija

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/11/128/002

EU/2/11/128/003

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

50 ml buteliuko etiketė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Emdocam 20 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams meloksikamas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 20 mg/ml.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

50 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Galvijams: s.c., i.v.

Kiaulėms: i.m.

Arkliams: i.v.

5.IŠLAUKA

Išlauka:

 

galvijų

skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros,

kiaulių

skerdienai ir subproduktams – 5 paros,

arklių

skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Pradūrus buteliuko kamštelį, sunaudoti iki...

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos