Equilis Te (tetanus toxoid) – Pakuotės lapelis - QI05AB03

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Equilis Te
ATC: QI05AB03
Sudėtis: tetanus toxoid
Gamintojas: Intervet International BV

INFORMACINIS LAPELIS

Equilis Te injekcinė suspensija arkliams

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR

ADRESAS

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nyderlandai

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Equilis Te injekcinė suspensija arkliams

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Kiekvienoje 1 ml dozėje yra:

veikliosios medžiagos:

 

stabligės toksoido

40 Lf ¹;

¹ Flokuliacijos ekvivalentai; atitinka ≥ 30 TV/ml jūrų kiaulyčių kraujo serumo Ph. Eur. imunogeniškumo tyrime

adjuvantų:

 

 

išgryninto saponino

μg,

cholesterolio

μg,

fosfatidilcholino

62,5

μg.

Skaidri opalescuojanti suspensija.

4.INDIKACIJA (-OS)

Arkliams nuo 6 mėn. amžiaus aktyviai imunizuoti nuo stabligės, norint sumažinti gaištamumą.

Imuniteto pradžia:

2 sav. po pagrindinio vakcinavimo.

Imuniteto trukmė:

17 mėn. po pagrindinio vakcinavimo,

 

24 mėn. po pirmojo revakcinavimo.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Retai injekcijos vietoje gali atsirasti išplitęs kietas arba minkštas (ne daugiau kaip 5 cm skersmens) tynis, išnykstantis per 2 dienas. Labai retais atvejais gali pasireikšti didesnė kaip 5 cm vietinė reakcija ir išlikti ilgiau kaip 2 dienas. Retais atvejais injekcijos vieta gali būti skausminga, todėl gali atsirasti laikinas funkcinis diskomfortas (sustingimas). Labai retais atvejais gali pasireikšti karščiavimas, kuris

kartais gali būti kartu su mieguistumu ir apetito nebuvimu ir trunka 1 dieną, o išimtinėmis aplinkybėmis iki 3 dienų.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),

-dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),

-nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),

-reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),

-labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai.

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Švirkšti į raumenis.

Vakcinavimo schema

Pagrindinis vakcinavimas

Švirkšti vieną dozę (1 ml) į raumenis pagal tokią schemą:

pirmą kartą nuo 6 mėn. amžiaus, antrą kartą – po 4 sav.

Revakcinavimas

Pirmą kartą revakcinuoti ne vėliau kaip po 17 mėn. po pagrindinio vakcinavimo. Po to rekomenduojama revakcinuoti ne rečiau kaip kas 2 metai (žr. schemą).

V1

V2

V3

V4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 mėn.

Equilis Te Equilis Te

 

 

Equilis Te

 

Equilis Te

 

 

 

 

 

 

 

Esant padidėjusiai infekcijos rizikai arba trūkstant krekenų galima papildomai vakcinuoti nuo 4 mėn. amžiaus, toliau vakcinuojant pagal pagrindinio vakcinavimo schemą (pirmą kartą nuo 6 mėn., antrą kartą – po 4 sav.).

Aktyvus ir pasyvus imunizavimas (skubus vakcinavimas) vienu metu

Susižeidusius arklius, kurie nebuvo vakcinuoti nuo stabligės, galima vakcinuoti vakcina kartu su Tetanus-Serum. Tokiu atveju pirmoji vakcinos dozė (V1) švirkščiama kartu su atitinkama profilaktine doze Tetanus-Serum į skirtingas vietas, naudojant atskirus švirkštus ir adatas. Po tokio dvigubo vakcinavimo pasyvus imunitetas stabligei trunka ne mažiau kaip 21 d. Antrąją vakcinos dozę (V2) reikia švirkšti po 4 sav. Trečią kartą Equilis Te reikia švirkšti ne anksčiau kaip po 4 sav. Kartu naudojant Equilis Te ir Intervet gamybos Tetanus-Serum arklių aktyvus imunitetas stabligei gali būti silpnesnis nei vakcinuojant vien tik Equilis Te, be stabligės antitoksino serumo.

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą vakciną atšildyti iki kambario temperatūros. Švirkšti 1 ml vakcinos į raumenis.

10.IŠLAUKA

0 parų.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti šaldytuve (2–8 °C).

Saugoti nuo šviesos. Negalima sušaldyti.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Dėl galimo motininių antikūnų poveikio nerekomenduojama vakcinuoti jaunesnių nei 6 mėn. amžiaus kumeliukų, ypač jeigu kumelės buvo revakcinuotos iki kumeliavimosi likus mažiau nei 2 mėn.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vakcinuoti galima tik sveikus arklius.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šį informacinį lapelį ar etiketę.

Vaikingumas ir laktacija

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima naudoti tą pačią dieną, bet negalima maišyti su Intervet gamybos Tetanus Serum (žr. 8 p.).

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą vienu metu naudojant su kitu veterinariniu vaistu, išskyrus anksčiau minėtą produktą. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

Nesuderinamumai

Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

15.KITA INFORMACIJA

Pakuotės dydžiai

Kartoninė dėžutė su 10 stiklinių buteliukų.

Kartoninė dėžutė su 10 užpildytų švirkštų su adatomis.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Pastabos