Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) – ženklinimas - QI07AA

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Eurican Herpes 205
ATC: QI07AA
Sudėtis: Canine herpesvirus (F205 strain) antigens
Gamintojas: Merial

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Dėžutė, kurioje yra 2 x 1 buteliukas, 2 x 10 buteliukų ir 2 x 50 buteliukų

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Eurican Herpes 205, milteliai ir skiediklis injekcinei emulsijai ruošti

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje 1 ml dozėje yra F205 padermės šunų herpes viruso antigenų................................

0,3–1,75 µg*.

*išreikšti gB glikoproteinų mikrogramais.

Lengvo parafino aliejus.

3.VAISTO FORMA

Milteliai ir skiediklis injekcinei emulsijai ruošti.

4.PAKUOTĖS DYDIS

1 dozė: milteliai (1 buteliukas) + skiediklis (1 buteliukas)

10 dozių: milteliai (10 buteliukų) + skiediklis (10 buteliukų)

50 dozių: milteliai (50 buteliukų) + skiediklis (50 buteliukų)

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys (šuningos kalės).

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti po oda.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Atsitiktinis įšvirkštimas yra pavojingas.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atskiedus būtina sunaudoti nedelsiant.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve (2–8 °C).

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MERIAL

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Prancūzija

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/01/029/001 10 dozių: milteliai (10 buteliukų) + skiediklis (10 buteliukų) EU/2/01/029/002 50 dozių: milteliai (50 buteliukų) + skiediklis (50 buteliukų) EU/2/01/029/003 1 dozė: milteliai (1 buteliukas) + skiediklis (1 buteliukas)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Eurican Herpes 205, injekciniai milteliai

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 dozė

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

s.c.

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Lot

7.TINKAMUMO DATA

EXP

Atskiedus būtina sunaudoti nedelsiant.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Eurican Herpes 205, skiediklis

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

s.c.

5.IŠLAUKA

6.SERIJOS NUMERIS

Lot

7.TINKAMUMO DATA

EXP

Atskiedus būtina sunaudoti nedelsiant.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos