Eurican Herpes 205 (Canine herpesvirus (F205 strain) antigens) – Pakuotės lapelis - QI07AA

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Eurican Herpes 205
ATC: QI07AA
Sudėtis: Canine herpesvirus (F205 strain) antigens
Gamintojas: Merial

INFORMACINIS LAPELIS

Eurican Herpes 205, milteliai ir skiediklis injekcinei emulsijai ruošti

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas

MERIAL, 29 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Prancūzija

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l’Aviation, 69800 Saint Priest, Prancūzija

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Eurican Herpes 205, milteliai ir skiediklis injekcinei emulsijai ruošti

3.

VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

Veiklioji medžiaga:

 

vienoje 1 ml dozėje yra F205 padermės šunų herpes viruso antigenų

................................ 0,3–1,75 µg*.

*išreikšti gB glikoproteinų mikrogramais.

 

Adjuvantas:

224,8244,1 mg.

lengvo parafino aliejus ....................................................................................................

Liofilizatas: balti milteliai.

Skiediklis: homogeninė balta emulsija.

4.INDIKACIJA (-OS)

Kalėms aktyviai imunizuoti, norint per pasyvų imunitetą apsaugoti šuniukus nuo gaišimo, klinikinių požymių ir pažeidimų, kuriuos sukelia pirmosiomis gyvenimo dienomis įvykęs užsikrėtimas šunų herpes virusu.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos. Tai atsitinka retai. Tuo atveju būtina gydyti simptomiškai.

Dažnai vakcina gali sukelti trumpalaikės edemos atsiradimą injekcijos vietoje. Ši reakcija paprastai pranyksta per vieną savaitę.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),

-dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),

-nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),

-reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),

-labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys (šuningos kalės).

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Miltelius atskiedus skiedikliu, vieną vakcinos dozę (1 ml) reikia sušvirkšti po oda pagal tokią schemą: pirmą kartą: rujos metu arba praėjus 7–10 dienų po kergimo,

antrą kartą: likus 1–2 sav. iki numatomo šuniavimosi.

Revakcinuoti reikia kiekvieno kito šuningumo metu pagal tą pačią schemą.

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Reikia aseptiškai atskiesti vakcinos miltelius skiedikliu, pridėtu prie šio veterinarinio vaisto.

Paruošta vakcina turi būti pieniška emulsija.

10.IŠLAUKA

Netaikytina.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti šaldytuve (2–8 °C). Negalima sušaldyti. Saugoti nuo šviesos.

Atskiedus būtina sunaudoti nedelsiant.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „Tinka iki“ / „EXP“.

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Užsikrėtusioms CHV (šunų herpes virusu) kalėms gali įvykti abortas arba priešlaikinis atsivedimas. Šios vakcinos veiksmingumas apsaugant nuo infekcijos kales netirtas. Kad šuniukų organizme susidarytų imunitetas, būtina užtikrinti pakankamą krekenų suvartojimą.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vakcinuoti galima tik sveikus gyvūnus.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams Naudotojui

Šiame veterinariniame vaiste yra mineralinio aliejaus. Atsitiktinai įšvirkštus arba įsišvirkštus, gali atsirasti stiprus skausmas ir tynis, ypač sušvirkštus į sąnarį ar pirštą, retais atvejais dėl to galima netekti piršto, jei laiku nesuteikiama skubi medicininė pagalba.

Atsitiktinai įšvirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio vaisto, būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir su savimi turėti informacinį lapelį.

Jei suteikus medicininę pagalbą skausmas trunka ilgiau kaip 12 val., reikia kreiptis pakartotinai.

Gydytojui

Šiame veterinariniame vaiste yra mineralinio aliejaus. Sušvirkštus net ir nedidelį kiekį šio veterinarinio vaisto, gali atsirasti didelis tynis, kuris gali, pvz., sukelti išeminę nekrozę ar net galima netekti piršto. Būtina SKUBI kvalifikuota chirurginė pagalba, gali tekti įpjauti ir praplauti injekcijos vietą, ypač jei apimti piršto minkštimas ar sausgyslė.

Vaikingumas

Ši vakcina specialiai skirta naudoti šuningumo metu.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Sušvirkštus kelias vakcinos dozes, jokio nepalankaus poveikio, išskyrus aprašytą punkte „Nepalankios reakcijos“, nepastebėta.

Nesuderinamumai

Negalima maišyti su jokiu kitu veterinariniu vaistu, išskyrus skiediklį, pridėtą naudoti su šiuo veterinariniu vaistu.

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą vienu metu naudojant su kitu veterinariniu vaistu. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/

15.KITA INFORMACIJA

Tai išgryninta vakcina, skirta šuningoms kalėms aktyviai imunizuoti, kad šuniukams susidarytų pasyvus imunitetas herpes viruso sukeliamai mirtinai naujagimių ligai.

Dėžutė, kurioje yra 2 x 1 buteliukas, 2 x 10 buteliukų ir 2 x 50 buteliukų.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Pastabos