Halocur (halofuginone) – ženklinimas - QP51AX08

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Halocur
ATC: QP51AX08
Sudėtis: halofuginone
Gamintojas: Intervet International BV

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS 500 ml/1000 ml butelio etiketė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

HALOCUR 0,5 mg/ml, geriamasis tirpalas veršeliams

2.VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Halofuginonas (laktato druska)

0,50 mg,

benzo rūgštis (E 210)

1,00 mg/ml,

tartrazinas (E 102)

0,03 mg/ml.

 

 

3. VAISTO FORMA

 

Geriamasis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

500 ml talpos butelis su 490 ml geriamojo tirpalo / 1000 ml talpos butelis su 980 ml geriamojo tirpalo.

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Naujagimiai veršeliai.

6.INDIKACIJOS

Naujagimiams veršeliams:

profilaktiškai nuo Cryptosporidium parvum, sukelto viduriavimo ūkiuose, kuriuose buvo ar yra nustatyta kriptosporidiozė.

Naudoti reikia pradėti per pirmąsias 24-48 gyvenimo valandas.

viduriavimui, sukeltam Cryptosporidium parvum, mažinti.

Gydyti reikia pradėti praėjus ne daugiau kaip 24 val. nuo viduriavimo pradžios.

Nustatyta, kad oocistų išskyrimas į aplinką sumažėja abiem atvejais.

7.NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS

Veršeliams po šėrimo girdyti .

Veršeliams sveriantiems nuo 35 kg iki 45 kg — 8 ml HALOCUR vieną kartą per dieną, 7 dienas iš eilės.

Veršeliams sveriantiems nuo 45 kg iki 60 kg — 12 ml HALOCUR vieną kartą per dieną, 7 dienas iš eilės.

Mažesnio arba didesnio svorio gyvuliams dozę reikia apskaičiuoti tiksliai (2 ml/10 kg).

Norint tiksliai vaistą sugirdyti reikia naudoti švirkštą ar kitą tinkamą priemonę. Kiekvieną dieną reikia gydyti tuo pačiu laiku.

Pradėjus gydyti nors vieną veršelį, visi po to gimę veršeliai turi būti sistemingai gydomi tol, kol išlieka C. parvum sukeliamo viduriavimo rizika.

8.IŠLAUKA

Skerdienai ir subproduktams — 13 parų.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti veršeliams, esant tuščiam skrandžiui.

Negalima naudoti silpniems ir viduriuojantiems daugiau kaip 24 val. veršeliams .

Anoreksiškiems veršeliams preparatą reikia girdyti sumaišius su puse litro elektrolitų tirpalo. Pagal gero auginimo taisykles, gyvuliai turi gauti gerti pakankamai krekenų.

Perdozavimas:

Kadangi toksiškumo požymiai gali atsirasti skyrus du kartus didesnę nei gydomoji dozė, todėl griežtai negalima viršyti rekomenduotinos dozės. Toksiškumas pasireiškia viduriavimu, kraujo priemaišomis išmatose, sumažėjusiu pieno gėrimu, dehidracija, apatija ir išsekimu. Atsiradus klinikiniams perdozavimo požymiams, gydymą būtina nedelsiant nutraukti ir veršelį girdyti pienu arba pieno pakaitalu be vaistų. Gali prireikti taikyti rehidracinį gydymą.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams:

Dažnai patenkantis ant odos preparatas gali sukelti odos alergiją.

Būtina vengti, kad nepatektų ant odos arba į akis. Atsitiktinai patekus ant odos ar į akis, reikia nedelsiant gerai plauti švariu vandeniu. Jei akys ilgai lieka sudirgusios, reikia kreiptis į gydytoją.

Naudojant veterinarinį preparatą, būtina mūvėti apsaugines pirštines.

Naudojus preparatą, reikia plauti rankas.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atkimšus, būtina sunaudoti per 6 mėnesius.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO

(-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

HALOCUR negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

V

eterinariniam naudojimui. Parduodama su veterinarijos gydytojo receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas:

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Olandija

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI)

EU/2/99/013/001-002

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

<Serija> <Partija> <Ser. Nr.> {numeris}

Pastabos