Hiprabovis IBR Marker Live (live gE- tk- double-gene-deleted bovine...) – ženklinimas - QI02AD01

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Hiprabovis IBR Marker Live
ATC: QI02AD01
Sudėtis: live gE- tk- double-gene-deleted bovine herpes virus type 1, strain CEDDEL: 106.3107.3 CCID50
Gamintojas: Laboratorios Hipra S.A

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ: 5 IR 25 DOZĖS

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Vienoje 2 ml dozėje yra gyvo gE- tk- CEDDEL padermės 1 tipo galvijų herpes viruso (GHV-1) su dviguba genų delecija: 106,3–107,3 CCID50.

3.VAISTO FORMA

Liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti.

4.PAKUOTĖS DYDIS

5 dozės

25 dozės

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai (veršeliai ir suaugusios karvės).

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti į raumenis.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atskiedus sunaudoti per 6 valandas.

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti šaltai.

Negalima sušaldyti.

Buteliukus laikyti dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Laboratorios Hipra, S.A. Avda la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

ISPANIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/10/114/001

EU/2/10/114/002

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ: 30 DOZIŲ LIOFILIZATO

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE liofilizatas injekcinei suspensijai

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Vienoje 2 ml dozėje yra gyvo gE- tk- CEDDEL padermės 1 tipo galvijų herpes viruso (GHV-1) su dviguba genų delecija: 106,3–107,3 CCID50.

3. VAISTO FORMA

Liofilizatas injekcinei suspensijai ruošti.

4. PAKUOTĖS DYDIS

30 dozių

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai (veršeliai ir suaugusios karvės).

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti į raumenis.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atskiedus sunaudoti per 6 valandas.

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti šaltai.

Negalima sušaldyti.

Buteliukus laikyti dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Laboratorios Hipra, S.A. Avda la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

ISPANIJA

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/10/114/003

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ: 30 DOZIŲ SKIEDIKLIO

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE skiediklis

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Fosfato buferinis tirpalas.

3. VAISTO FORMA

4. PAKUOTĖS DYDIS

60 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti šaltai.

Negalima sušaldyti.

Buteliukus laikyti dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Laboratorios Hipra, S.A. Avda la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

ISPANIJA

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

LIOFILIZATO BUTELIUKAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE liofilizatas injekcinei suspensijai ruošti galvijams

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Vienoje 2 ml dozėje yra gyvo gE- tk- CEDDEL padermės 1 tipo galvijų herpes viruso (GHV-1) su dviguba genų delecija: 106,3–107,3 CCID50.

3.KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

5 dozės

25 dozės

30 dozių

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

i.m.

5.IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

SKIEDIKLIO BUTELIUKAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

HIPRABOVIS IBR MARKER LIVE skiediklis

2 KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml

50 ml

60 ml

3.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

i.m.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

4.IŠLAUKA

0 parų.

5.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

6.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

7.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama su veterinariniu receptu.

Pastabos