Meloxoral (meloxicam) – ženklinimas - QM01AC06

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxoral 1,5 mg/ml geriamoji suspensija šunims meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Viename mililitre yra: meloksikamo 1,5 mg.

3.VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4.PAKUOTĖS DYDIS

10 ml

25 ml

50 ml

125 ml

180 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Duoti per os.

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti per 6 mėn.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

NYDERLANDAI

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/10/111/005 10 ml

EU/2/10/111/001 25 ml

EU/2/10/111/002 50 ml

EU/2/10/111/003 125 ml

EU/2/10/111/008 180 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ 10, 25 arba 50 ml buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxoral 1,5 mg/ml geriamoji suspensija šunims meloksikamas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 1,5 mg/ml.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml

25 ml

50 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Duoti per os.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

5.IŠLAUKA

Netaikytina.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti per 6 mėn.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

125 arba 180 ml buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxoral 1,5 mg geriamoji suspensija šunims meloksikamas

2.VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 1,5 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4.PAKUOTĖS DYDIS

125 ml

180 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti. Duoti per os.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti per 6 mėn.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Le Vet B.V.

NYDERLANDAI

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/10/111/003 125 ml

EU/2/10/111/008 180 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxoral 0,5 mg/ml geriamoji suspensija katėms meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Viename mililitre yra: meloksikamo 0,5 mg

3.VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4.PAKUOTĖS DYDIS

5 ml

10 ml

25 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Duoti per os.

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti per 6 mėn.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

NYDERLANDAI

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/10/111/007 5 ml

EU/2/10/111/006 10 ml

EU/2/10/111/004 25 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ 5, 10 arba 25 ml buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Meloxoral 0,5 mg/ml geriamoji suspensija katėms meloksikamas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 0,5 mg/ml.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

5 ml

10 ml

25 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Duoti per os.

5.IŠLAUKA

Netaikytina.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti per 6 mėn.

8 NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos