Metacam (meloxicam) – ženklinimas - QM01AC06

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Metacam
ATC: QM01AC06
Sudėtis: meloxicam
Gamintojas: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 5 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 5 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

1 x 20 ml

1 x 50 ml

1 x 100 ml

12 x 20 ml

12 x 50 ml

12 x 100 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai (veršeliai ir jauni galvijai) ir kiaulės.

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: vieną kartą švirkšti po oda ar į veną.

Kiaulėms: vieną kartą švirkšti į raumenis. Jei reikia, praėjus 24 val. galima švirkšti antrą kartą.

Prieš operaciją vieną kartą švirkšti į raumenis.

Būtina tiksliai dozuoti, naudoti tinkamą dozavimo prietaisą ir nustatyti kūno svorį. Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

galvijų: skerdienai ir subproduktams – 15 parų, kiaulių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pradūrus buteliuko kamštelį,– 28 d.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/2/97/004/035 1 x 20 ml

EU/2/97/004/037 1 x 50 ml

EU/2/97/004/001 1 x 100 ml

EU/2/97/004/036 12 x 20 ml

EU/2/97/004/038 12 x 50 ml

EU/2/97/004/010 12 x 100 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 5 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGA

Meloksikamas

5 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai (veršeliai ir jauni galvijai) ir kiaulės.

6. INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams:

s.c. ar i.v.

Kiaulėms:

i.m.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka:

galvijų: skerdienai ir subproduktams – 15 parų. kiaulių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pradūrus buteliuko kamštelį, – 28 d.

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki...

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12.SPECIFINĖS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

VOKIETIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/2/97/004/001 1 x 100 ml

EU/2/97/004/010 12 x 100 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 5 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Meloksikamas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 5 mg/ml.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

20 ml

50 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Galvijams:

s.c. ar i.v.

Kiaulėms:

i.m.

5.IŠLAUKA

Išlauka:

galvijų: skerdienai ir subproduktams – 15 parų. kiaulių: skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pradūrus buteliuko kamštelį, – 28 d.

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki....

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 1,5 mg/ml, geriamoji suspensija šunims

Meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 1,5 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4. PAKUOTĖS DYDIS

10 ml

32 ml

100 ml

180 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6. INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Duoti per os.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius buteliuką, – 6 mėn.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/2/97/004/003 10 ml

EU/2/97/004/004 32 ml

EU/2/97/004/005 100 ml

EU/2/97/004/029 180 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 1,5 mg, geriamoji suspensija šunims

Meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 1,5 mg/ml

3. VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

180 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6. INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Duoti per os.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius buteliuką, – 6 mėn.

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki...

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

VOKIETIJA

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/97/004/005 100 ml

EU/2/97/004/029 180 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 1,5 mg/ml, geriamoji suspensija šunims

Meloksikamas

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 1,5 mg/ml.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml

32 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Duoti per os.

5. IŠLAUKA

Netaikytina.

6. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius buteliuką, – 6 mėn.

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki...

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 5 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms

Meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 5 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

10 ml

20 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys ir katės.

6. INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Šunims: gydyti, esant raumenų ir skeleto ligoms: švirkšti vieną kartą po oda. pooperaciniam skausmui mažinti: švirkšti vieną kartą į veną ar po oda.

Katėms: pooperaciniam skausmui mažinti: švirkšti vieną kartą po oda. Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pradūrus buteliuko kamštelį, – 28 d.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/2/97/004/006 10ml

EU/2/97/004/011 20ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 5 mg/ml, injekcinis tirpalas šunims ir katėms

Meloksikamas

2.VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS KIEKIS

Meloksikamas 5 mg/ml.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml

20 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Šunims: i.v. ar s.c.

Katėms: s.c.

5. IŠLAUKA

Netaikytina.

6. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams

Meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 20 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

1 x 20 ml

1 x 50 ml

1 x 100 ml

1 x 250 ml

12 x 20 ml

12 x 50 ml

12 x 100 ml

6 x 250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai, kiaulės ir arkliai.

6. INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams Vieną kartą švirkšti s.c. ar i.v.

Kiaulėms Vieną kartą švirkšti i.m. Jei reikia, praėjus 24 val. galima švirkšti antrą kartą. Arkliams Vieną kartą švirkšti i.v.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka:

 

galvijų

skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros,

kiaulių

skerdienai ir subproduktams – 5 paros,

 

arklių skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pradūrus buteliuko kamštelį, – 28 d.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/2/97/004/027 1 x 20 ml

EU/2/97/004/007 1 x 50 ml

EU/2/97/004/008 1 x 100 ml

EU/2/97/004/031 1 x 250 ml

EU/2/97/004/028 12 x 20 ml

EU/2/97/004/014 12 x 50 ml

EU/2/97/004/015 12 x 100 ml

EU/2/97/004/032 6 x 250 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams

Meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 20 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

50 ml

100 ml

250 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, kiaulės ir arkliai.

6. INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

5.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams

s.c. ar i.v.

Kiaulėms

i.m.

Arkliams

i.v.

8. IŠLAUKA

Išlauka:

 

galvijų

skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros,

kiaulių

skerdienai ir subproduktams – 5 paros,

arklių

skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pradūrus buteliuko kamštelį, – 28 d.

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki....

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

VOKIETIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/97/004/007 1 x 50 ml

EU/2/97/004/008 1 x 100 ml

EU/2/97/004/031 1 x 250 ml

EU/2/97/004/014 12 x 50 ml

EU/2/97/004/015 12 x 100 ml

EU/2/97/004/032 6 x 250 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams

Meloksikamas

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 20 mg/ml.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

20 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Galvijams

s.c. ar i.v.

Kiaulėms

i.m.

Arkliams

i.v.

5. IŠLAUKA

Išlauka:

 

galvijų

skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros,

kiaulių

skerdienai ir subproduktams – 5 paros,

arklių

skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

6. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pradūrus buteliuko kamštelį, – 28 d.

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki....

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 15 mg/ml, geriamoji suspensija arkliams

Meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 15 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

250 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Arkliai.

6. INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Duoti prieš šėrimą, sumaišytą su nedideliu pašaro kiekiu ar tiesiai į burną.

Davus vaistą gyvūnui, reikia sandariai užsukti buteliuką dangteliu, šiltu vandeniu išplauti matavimo švirkštą ir palikti išdžiūti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka:

skerdienai ir subproduktams – 3 paros.

9.SPECIALIEJI NURODYMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius buteliuką, – 6 mėn.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/2/97/004/009 100 ml

EU/2/97/004/030 250 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 15 mg/ml, geriamoji suspensija arkliams

Meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 15 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

250 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Arkliai.

6. INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka:

skerdienai ir subproduktams – 3 paros.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius buteliuką, – 6 mėn.

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki...

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

VOKIETIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/97/004/009 100 ml

EU/2/97/004/030 250 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 0,5 mg/ml, geriamoji suspensija šunims

Meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 0,5 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4. PAKUOTĖS DYDIS

15 ml

30 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6. INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Duoti per os.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius buteliuką, – 6 mėn.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/2/97/004/012 15 ml

EU/2/97/004/013 30 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 0,5 mg/ml, geriamoji suspensija šunims

Meloksikamas

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 0,5 mg/ml.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

15 ml

30 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Duoti per os.

5. IŠLAUKA

Netaikytina.

6. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius buteliuką, – 6 mėn.

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki...

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Lizduotės kartoninė dėžutė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 1 mg, kramtomosios tabletės šunims

Metacam 2,5 mg, kramtomosios tabletės šunims

Meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 mg meloksikamo kramtomojoje tabletėje.

2,5 mg meloksikamo kramtomojoje tabletėje.

3. VAISTO FORMA

Kramtomosios tabletės.

4. PAKUOTĖS DYDIS

7 tabletės

84 tabletės

252 tabletės

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6. INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Metacam 1 mg, kramtomosios tabletės šunims

Sušerti.

Viena dozė pirmąją dieną: 0,2 mg meloksikamo 1 kg kūno svorio. Palaikomoji dozė: 0,1 mg meloksikamo 1 kg kūno svorio vieną kartą per dieną (1 kramtomoji tabletė 10 kg kūno svorio).

Metacam 2,5 mg, kramtomosios tabletės šunims

Sušerti.

Viena dozė pirmąją dieną: 0,2 mg meloksikamo 1 kg kūno svorio. Palaikomoji dozė: 0,1 mg meloksikamo 1 kg kūno svorio vieną kartą per dieną (1 kramtomoji tabletė 25 kg kūno svorio). Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

Metacam 1 mg, kramtomosios tabletės šunims:

EU/2/97/004/043 7 tabletės

EU/2/97/004/044 84 tabletės

EU/2/97/004/045 252 tabletės

Metacam 2,5 mg, kramtomosios tabletės šunims:

EU/2/97/004/046 7 tabletės

EU/2/97/004/047 84 tabletės

EU/2/97/004/048 252 tabletės

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDUOČIŲ

Lizduotė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 1 mg, kramtomosios tabletės šunims

Metacam 2,5 mg, kramtomosios tabletės šunims

Meloksikamas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

3.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

4.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 0,5 mg/ml, geriamoji suspensija katėms

Meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 0,5 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4. PAKUOTĖS DYDIS

3 ml

10 ml

15 ml

30 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės.

6. INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Duoti per os.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

Negalima naudoti katėms, esant skrandžio ir žarnyno sutrikimams, pvz., esant sudirgimui ir kraujavimui, sutrikus kepenų, širdies ar inkstų funkcijoms ir esant hemoraginiams sutrikimams.

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti jaunesnėms nei 6 sav. amžiaus katėms.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

3 ml: tinkamumo laikas, atidarius buteliuką, – 14 dienų.

10 ml: tinkamumo laikas, atidarius buteliuką, – 6 mėn. 15 ml: tinkamumo laikas, atidarius buteliuką, – 6 mėn.

30 ml: tinkamumo laikas, atidarius buteliuką, – 6 mėn.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/2/97/004/034 3 ml

EU/2/97/004/033 10 ml

EU/2/97/004/026 15 ml

EU/2/97/004/049 30 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 0,5 mg/ml, geriamoji suspensija katėms

Meloksikamas

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 0,5 mg/ml.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

3 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS

Duoti per os.

5. IŠLAUKA

Netaikytina.

6. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius buteliuką, – 14 dienų.

8 NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 0,5 mg/ml, geriamoji suspensija katėms

Meloksikamas

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 0,5 mg/ml.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml

15 ml

30 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS

Duoti per os.

5. IŠLAUKA

Netaikytina.

6. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius buteliuką, – 6 mėn.

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki...

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 2 mg/ml, injekcinis tirpalas katėms

Meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 2 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

10 ml

20 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės.

6. INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti vieną kartą po oda.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pradūrus buteliuko kamštelį, – 28 d.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Nėra.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/97/004/039 10ml

EU/2/97/004/040 20ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 2 mg/ml, injekcinis tirpalas katėms

Meloksikamas

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 2 mg/ml.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml

20 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS

s.c.

5. IŠLAUKA

Netaikytina.

6. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, pradūrus buteliuko kamštelį, – 28 d.

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 15 mg/ml, geriamoji suspensija kiaulėms

Meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 15 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

250 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Kiaulės.

6. INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Vaistą pageidautina duoti sumaišytą su nedideliu pašaro kiekiu. Galima duoti ir prieš šėrimą ar tiesiai į burną.

Davus vaistą, reikia sandariai užsukti buteliuką dangteliu, šiltu vandeniu išplauti matavimo švirkštą ir palikti išdžiūti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka:

skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius buteliuką, – 6 mėn.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/2/97/004/041 100 ml

EU/2/97/004/042 250 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 15 mg/ml, geriamoji suspensija kiaulėms

Meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 15 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

250 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Kiaulės.

6. INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Davus vaistą, reikia sandariai užsukti buteliuką dangteliu, šiltu vandeniu išplauti matavimo švirkštą ir palikti išdžiūti.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka:

skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius buteliuką, – 6 mėn.

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki...

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

VOKIETIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/2/97/004/041 100 ml

EU/2/97/004/042 250 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė 50 ml ir 100 ml

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 40 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir arkliams meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 40 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOČIŲ DYDŽIAI

50 ml

100 ml

12 x 50 ml

12 x 100 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai ir arkliai.

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: švirkšti po oda, švirkšti į veną.

Arkliams: švirkšti į veną.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka:

 

galvijų

skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros,

arklių

skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti per 28 dienas.

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

VOKIETIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/97/004/050 50 ml

EU/2/97/004/051 100 ml

EU/2/97/004/052 12 x 50 ml

EU/2/97/004/053 12 x 100 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

Buteliukas, 100 ml

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 40 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir arkliams meloksikamas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 40 mg/ml.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai ir arkliai.

6. INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

Galvijams: s.c., i.v.

Arkliams: i.v.

8. IŠLAUKA

Išlauka:

 

galvijų

skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros,

arklių

skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki....

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

VOKIETIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/97/004/051 100 ml

EU/2/97/004/053 12 x 100 ml

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Buteliukas, 50 ml

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Metacam 40 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir arkliams meloksikamas

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 40 mg/ml.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

50 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS

Galvijams: s.c., i.v.

Arkliams: i.v.

5. IŠLAUKA

Išlauka:

 

galvijų

skerdienai ir subproduktams – 15 parų, pienui – 5 paros,

arklių

skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

6. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki....

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos