Nobilis Influenza H5N2 (inactivated whole avian influenza virus...) – ženklinimas - QI01AA23

Updated on site: 09-Feb-2018

Vaisto pavadinimas: Nobilis Influenza H5N2
ATC: QI01AA23
Sudėtis: inactivated whole avian influenza virus antigen of H5N2 subtype (strain A/duck/Potsdam/1402/86)
Gamintojas: Intervet International BV

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

250 ml; 500 ml

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Nobilis Influenza H5N2, injekcinė emulsija vištoms

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje 0,5 ml dozėje yra:

inaktyvinto H5N2 potipio (A/duck/Potsdam/1402/86 padermės) paukščių gripo viruso antigeno, sukeliančio ne mažiau kaip 6,0 log2 HI titrą pagal imunogeniškumo testą;

adjuvanto:

 

skystojo lengvo parafino

234,8 mg.

3.VAISTO FORMA

Injekcinė emulsija.

4.PAKUOTĖS DYDIS

250 ml

500 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Vištos.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti į raumenis arba po oda (0,25–0,5 ml, priklausomai nuo paukščių amžiaus). Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Atsitiktinis įsišvirkštimas yra pavojingas.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti per 8 val.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti šaltai. Negalima sušaldyti.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

Šį veterinarinį vaistą naudoti leidžiama, tik esant tam tikroms sąlygoms, nustatytoms Europos Bendrijos teisės aktais, reglamentuojančiais paukščių gripo kontrolę.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nyderlandai

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/06/061/001-004

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKO ETIKETĖ

250 ml / 500 ml

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Nobilis Influenza H5N2, injekcinė emulsija

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Vienoje 0,5 ml dozėje yra:

inaktyvinto H5N2 potipio (A/duck/Potsdam/1402/86 padermės) paukščių gripo viruso antigeno sukeliančio ne mažiau kaip 6,0 log2 HI titrą pagal imunogeniškumo testą;

adjuvanto: skystojo lengvo parafino 234,8 mg.

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

250 ml

500 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Švirkšti į raumenis arba po oda.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

5.IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti per 8 val.

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos