Novaquin (meloxicam) – ženklinimas - QM01AC06

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Novaquin 15 mg/ml, geriamoji suspensija arkliams meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 15 mg/ml

3.VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4.PAKUOTĖS DYDIS

125 ml

336 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Arkliai.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą buteliuką reikia bent 20 kartų energingai pakratyti. Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

skerdienai ir subproduktams – 3 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius buteliuką, – 5 mėn.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nyderlandai

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/15/186/001 125 ml

EU/2/15/186/002 336 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

DTPE buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Novaquin 15 mg/ml, geriamoji suspensija arkliams meloksikamas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 15 mg/ml

3.VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4.PAKUOTĖS DYDIS

125 ml

336 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Arkliai.

6.INDIKACIJA (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą buteliuką reikia bent 20 kartų energingai pakratyti. Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

skerdienai ir subproduktams – 3 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

EXP {mėnuo/metai}

Pradūrus kamštelį, būtina sunaudoti iki...

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Le Vet Beheer B.V.

Nyderlandai

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/15/186/001 125 ml

EU/2/15/186/002 336 ml

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

Pastabos