Novaquin (meloxicam) – Pakuotės lapelis - QM01AC06

Straipsnio turinys

INFORMACINIS LAPELIS

Novaquin 15 mg/ml, geriamoji suspensija arkliams

1.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas Le Vet Beheer B.V. Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater Nyderlandai

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer Nyderlandai

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Novaquin 15 mg/ml, geriamoji suspensija arkliams

Meloksikamas

3.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Viename mililitre yra:

veikliosios medžiagos

meloksikamo

15 mg;

pagalbinės medžiagos

natrio benzoato

1,75 mg.

Gelsvai žalia tiršta geriamoji suspensija

4.INDIKACIJA (-OS)

Arkliams uždegimui ir skausmui mažinti, esant ūminėms ir lėtinėms skeleto ir raumenų ligoms.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

Negalima naudoti arkliams, esant skrandžio ir žarnyno sutrikimams, pvz., esant sudirgimui ir kraujavimui, sutrikus kepenų, širdies ar inkstų funkcijoms ar esant hemoraginiams sutrikimams. Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų. Negalima naudoti jaunesniems nei 6 sav. amžiaus arkliams.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Klinikinių tyrimų metu pavieniais atvejais buvo pastebėtos nepalankios reakcijos, susijusios su nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU) (nežymi dilgėlinė, viduriavimas). Šie simptomai pranykdavo savaime.

Labai retais atvejais buvo pastebėtas apetito praradimas, letargija, pilvo skausmas ir kolitas. Labai retais atvejais gali pasireikšti anafilaktoidinės reakcijos, kurios gali būti sunkios (įskaitant mirtinas). Tokiu atveju reikia gydyti simptomiškai.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

-labai dažna (vieno gydymo metu nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),

-dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),

-nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),

-reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),

-labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Dozės

Geriamąją suspensiją reikia duoti vieną kartą per dieną po 0,6 mg/kg kūno svorio ne ilgiau kaip 14 dienų.

Naudojimo metodas ir būdas

Prieš naudojimą buteliuką reikia bent 20 kartų energingai pakratyti. Duoti prieš šėrimą, sumaišytą su nedideliu pašaro kiekiu, ar tiesiai į burną.

Suspensiją reikia duoti pakuotėje esančiu matavimo švirkštu. Švirkštą, ant kurio pažymėta kūno svorio (kg) skalė, galima sujungti su buteliuku.

Davus veterinarinį vaistą gyvūnui, reikia sandariai užsukti buteliuko dangtelį, šiltu vandeniu išplauti matavimo švirkštą ir palikti išdžiūti.

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Būtina stengtis, kad nepatektų užkratas.

10.IŠLAUKA

Skerdienai ir subproduktams – 3 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia. Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 5 mėn.

Negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės ir buteliuko po „Tinka iki“ / „EXP“.

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Negalima naudoti vaisto gyvūnams, esant dehidratacijai, hipovolemijai ar hipotenzijai, nes atsiranda toksinio poveikio inkstams pavojus.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems veterinarinį vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo (NVNU), turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Vaikingumas ir laktacija

Žr. skyrių „Kontraindikacijos“.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Negalima skirti drauge su gliukokortikosteroidais, kitais nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo ar antikoaguliantais.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Perdozavus būtina pradėti simptominį gydymą.

13.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus; negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis. Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

15.KITA INFORMACIJA

Kartoninė dėžutė, kurioje yra vienas didelio tankio polietileno (DTPE) 125 ml ar 336 ml buteliukas su DTPE užsukamu dangteliu ir polipropileninis matavimo švirkštas.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Kela Vetarinaria NV/SA

Kela Vetarinaria NV/SA

Industriepark West 68

Industriepark West 68

B 9100 Sint-Niklaas

B 9100 Sint-Niklaas

Tel. : +32 3 7806390

Tel. : +32 3 7806390

Република България

Magyarország

Le Vet B.V.

Medicus Partner Kft.

Wilgenweg 7

Vendel Park, Tomasrét u. 12

3421 TV Oudewater

H-2051 Biatorbagy

The Netherlands

Tel. +36-(0) 23530540

Tel. +31-(0)348-565858

 

Česká republika

Malta

Sevaron ltd

Le Vet B.V.

Palackeho trida 163 a

Wilgenweg 7

61200 Brno

3421 TV Oudewater

Tel. +420 541 426 370

The Netherlands

 

Tel. +31-(0)348-565858

Danmark

Nederland

Le Vet B.V.

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

3421 TV Oudewater

The Netherlands

Tel. +31-(0)348-565858

Tel. +31-(0)348-565858

 

Deutschland

Norge

Le Vet B.V.

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

3421 TV Oudewater

The Netherlands

The Netherlands

Tel. +31-(0)348-565858

Tel. +31-(0)348-565858

Eesti

Österreich

Zoovetvaru AS

Vana GmbH

Uusaru 5,

Wolfgang Schmalzl-Gasse 6

76505 Saue

A 1020 Wien

Tel. +372 670 9006

Tel. +43 1 728 03670

Ελλάδα

Polska

Le Vet B.V.

Dechra Veterinary Products

Wilgenweg 7

ul. Modlinska 61

3421 TV Oudewater

03-199 Warszawa

The Netherlands

Tel: +48 22 431 28 91

Tel. +31-(0)348-565858

 

España

Portugal

Dechra Veterinary Products S.L.U.

Dechra Veterinary Products S.L.U.

Balmes 202, 6a

Balmes 202, 6a

08006 Barcelona

08006 Barcelona

Tel. +34 93 544 85 07

Spain

 

Tel. +34 93 544 85 07

France

România

Dechra Veterinary Products SAS

Dopharma

9 rue Benoit Malon

Zalmweg 24

92150 Suresnes

4941 VX Raamsdonksveer

Tel. +33 1 41 38 37 20

The Netherlands

 

Tel. +31 162 582000

Ireland

Slovenija

Le Vet B.V.

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

3421 TV Oudewater

The Netherlands

The Netherlands

Tel. +31-(0)348-565858

Tel. +31-(0)348-565858

Ísland

Slovenská republika

Icevet

Sevaron ltd

Krokhalsi 14

Palackeho trida 163 a

110 Reykjavik

61200 Brno

Sími: +354 5344030

Tel. +420 541 426 370

Italia

Suomi/Finland

PH Farmaceutici

FaunaPharma

Via Mazzini 3/C

Orionintie 5

20063 Cernusco Sul Naviglio, Milano

2210 Espoo

Tel: +39 (0)2 2222 3781

Puh/Tel: +358 45 2300665

Κύπρος

Sverige

Le Vet B.V.

VM Pharma AB

Wilgenweg 7

Postbox 45010

3421 TV Oudewater

SE-140 30 Stockholm

The Netherlands

info@vetmedic.se

Tel. +31-(0)348-565858

 

Latvija

United Kingdom

Zoovetvaru AS

Le Vet B.V.

Uusaru 5,

Wilgenweg 7

76505 Saue

3421 TV Oudewater

Estonia

The Netherlands

Tel. +372 670 9006

Tel. +31-(0)348-565858

Lietuva

Republika Hrvatska

Zoovetvaru AS

Le Vet B.V.

Uusaru 5,

Wilgenweg 7

76505 Saue

3421 TV Oudewater

Estonia

The Netherlands

Tel. +372 670 9006

Tel. +31-(0)348-565858

Pastabos