Onsior (robenacoxib) – ženklinimas - QM01AH91

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

TIPAS/RŪŠIS: kartoninė dėžutė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Onsior 6 mg, tabletės katėms

Robenakoksibas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje tabletėje yra 6 mg robenakoksibo.

3.VAISTO FORMA

Tabletės.

4.PAKUOTĖS DYDIS

6 tabletės

12 tablečių

30 tablečių

60 tablečių

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės.

6.INDIKACIJA (-OS)

Netaikytina.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Sušerti. Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/089/001 (6 tabletės)

EU/2/08/089/002 (12 tablečių)

EU/2/08/089/021 (30 tablečių)

EU/2/08/089/003 (60 tablečių)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTELIŲ

TIPAS/RŪŠIS: lizduotė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Onsior 6 mg, tabletės katėms

Robenakoksibas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Elanco Animal Health

3.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

4.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

TIPAS/RŪŠIS: kartoninė dėžutė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Onsior 5 mg, tabletės šunims

Onsior 10 mg, tabletės šunims

Onsior 20 mg, tabletės šunims

Onsior 40 mg, tabletės šunims

Robenakoksibas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje tabletėje yra 5 mg robenakoksibo.

Vienoje tabletėje yra 10 mg robenakoksibo.

Vienoje tabletėje yra 20 mg robenakoksibo.

Vienoje tabletėje yra 40 mg robenakoksibo.

3.VAISTO FORMA

Tabletės.

4.PAKUOTĖS DYDIS

7 tabletės

14 tablečių

28 tabletės

70 tablečių

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6.INDIKACIJA (-OS)

Netaikytina.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Sušerti. Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

Onsior 5 mg, tabletės šunims:

EU/2/08/089/004 (7 tabletės)

EU/2/08/089/005 (14 tablečių)

EU/2/08/089/006 (28 tabletės)

EU/2/08/089/007 (70 tablečių)

Onsior 10 mg, tabletės šunims:

EU/2/08/089/008 (7 tabletės)

EU/2/08/089/009 (14 tablečių)

EU/2/08/089/010 (28 tabletės)

EU/2/08/089/011 (70 tablečių)

Onsior 20 mg, tabletės šunims:

EU/2/08/089/012 (7 tabletės)

EU/2/08/089/013 (14 tablečių)

EU/2/08/089/014 (28 tabletės)

EU/2/08/089/015 (70 tablečių)

Onsior 40 mg, tabletės šunims:

EU/2/08/089/016 (7 tabletės)

EU/2/08/089/017 (14 tablečių)

EU/2/08/089/018 (28 tabletės)

EU/2/08/089/019 (70 tablečių)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTELIŲ

TIPAS/RŪŠIS: lizduotė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Onsior 5 mg, tabletės šunims

Onsior 10 mg, tabletės šunims

Onsior 20 mg, tabletės šunims

Onsior 40 mg, tabletės šunims

Robenakoksibas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Elanco Europe Ltd.

3.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

4.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

TIPAS/RŪŠIS: kartoninė dėžutė

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Onsior 20 mg/ml, injekcinis tirpalas katėms ir šunims

Robenakoksibas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

 

 

Robenakoksibo

20 mg/ml

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

20 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės ir šunys.

6.INDIKACIJA (-OS)

Netaikytina.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti po oda. Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Netaikytina.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti per 28 d. iki ...

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti šaldytuve (2–8°C). Buteliuką laikyti kartoninėje dėžutėje.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Elanco Europe Ltd.

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke

RG24 9NL

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/089/020

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ TIPAS/RŪŠIS: stiklinis buteliukas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Onsior 20 mg/ml, injekcinis tirpalas katėms ir šunims

Robenakoksibas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

20 mg/ml

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

20 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

s.c.

5.IŠLAUKA

Netaikytina.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti iki…

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos