Pirsue (pirlimycin) – Pakuotės lapelis - QJ51FF90

INFORMACINIS LAPELIS

Pirsue 5 mg/ml intramaminis tirpalas galvijams

1.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE

ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works, Camlough Road,

Newry, County Down,

BT35 6JP

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Pirsue 5 mg/ml intramaminis tirpalas galvijams

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Pirlimicino hidrochloridas, atitinkantis 50 mg pirlimicino, 10 ml švirkšte.

4.INDIKACIJOS

Karvėms laktacijos metu gydyti, sergančioms subklinikiniu mastitu, sukeltu gramteigiamų kokų, jautrių pirlimicinui, tarp jų stafilokokų (teigiamų ar neigiamų penicilinazei arba koaguliazei neigiamų), pvz., Staphylococcus aureus, streptokokų, pvz., Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactie ir Streptococcus uberis.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Atsparumas pirlimicinui.

Sergant infekcinėmis ligomis, sukeltomis gramneigiamų bakterijų, pvz., E. coli.

Negalima gydyti karvių, kurių tešmenyje apčiuopiami pakitimai dėl lėtinio subklinikinio mastito.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomas.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai (pieninės karvės laktacijos metu).

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Naudoti į tešmenį.

Į kiekvieną infekuotą tešmens ketvirtį reikia švirkšti vieno švirkšto turinį (50 mg pirlimicino).

Švirkšti reikia aštuonis kartus kas 24 val.

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Būtina stengtis, kad į spenį nepatektų patogeninių mikroorganizmų, norint sumažinti E.coli infekcijos pavojų. Prieš švirkščiant spenį reikia tinkamai nuvalyti (jei reikia– ir tešmenį). Todėl būtina kruopščiai laikytis tolesnių nurodymų.

Prieš liečiant karvės tešmenį reikia nusivalyti rankas. Jei tešmuo purvinas, jį reikia nuplauti.

Prireikus speniai kruopščiai nuplaunami šiltu vandeniu su tinkamu valikliu ir gerai nusausinami.

Spenio galą būtina dezinfekuoti tinkamu valikliu, valyti tol, kol ant servetėlės nebeatsiras purvo. Kiekvienam speniui naudojama atskira dezinfekcinė servetėlė. Nuvalytų spenių galų iki preparato švirkštimo liesti negalima.

Pirma reikia nuimti baltą gaubtelį. Tada kaniulę švelniai įkišti į spenio kanalą ir sušvirkšti preparatą. Stūmoklį reikia stumti vienoda jėga, atsargiai ir lėtai, kad visas turinys pasklistų liaukoje. Po to

tešmens ketvirtį būtina pamasažuoti, kad produktas patektų į pieno cisterną. Sušvirkštus visus spenius reikia pamirkyti dezinfekciniame spenių mirkale.

Prieš gydymą būtina nustatyti bakterijų jautrumą.

10.IŠLAUKA

Skerdienai ir subproduktams – 23 paros.

Pienui – 5 paros.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Švirkštus laikyti originalioje talpyklėje. Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės ir talpyklės.

12.SPECIALIEJI NURODYMAI

Būtina vengti sąlyčio su tirpalu. Naudojus preparatą, rankas ir preparatu užterštas odos vietas reikia plauti muilu ir vandeniu, nedelsiant nusivilkti išteptus rūbus. Patekus į akis, nedelsiant 15 min reikia

plauti tekančiu vandeniu. Plaunant akys turi būti atmerktos.

Pirlimicinui ir kitiems linkozamidams ar makrolidamsgali vystytis kryžminis atsparumas.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

15.KITA INFORMACIJA

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Zoetis Belgium SA

Oriola Vilnius UAB

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Tel: +370 610 05088

Република България

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Magyarország

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +420 257 101 111

Tel: +361 224 5222

Danmark

Malta

Orion Pharma Animal Health

Agrimed Limited

Tlf: +45 86 14 00 00

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Nederland

Zoetis Deutschland GmbH

Zoetis B.V.

Tel: +49 30 330063 0

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Norge

Oriola Vilnius UAB

Orion Pharma Animal Health

Tel: +370 610 05088

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Österreich

Zoetis Hellas S.A.

Zoetis Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +43 1 2701100 110

España

Polska

Zoetis Spain, S.L.

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 4191900

Tel: +48 22 2234800

France

Portugal

Zoetis France

Zoetis Portugal, Lda.

Tél: +33 (0)810 734 937

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

România

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Zoetis România S.R.L.

Tel: +385 1 644 1460

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Slovenija

Zoetis Belgium SA

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Sími: +354 540 80 00

Tel: +420 257 101 111

Italia

Suomi/Finland

Zoetis Italia S.r.l.

Zoetis Finland Oy

Tel: +39 06 3366 8133

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Sverige

Zoetis Hellas S.A.

Orion Pharma Animal Health

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

United Kingdom

Oriola Vilnius UAB

Zoetis UK Limited

Tel: +370 610 05088

Tel: +44 (0) 845 300 8034

Pastabos