Previcox (firocoxib) – ženklinimas - QM01AH90

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninės dėžutės ženklinimas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Previcox 57 mg kramtomosios tabletės šunims

2.VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

57 mg firokoksibo.

3.VAISTO FORMA

Kramtomoji tabletė.

4.PAKUOTĖS DYDIS

10 tablečių.

30 tablečių.

60 tablečių.

180 tablečių.

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6.INDIKACIJOS

Osteoartrito skausmas ir uždegimas.

Perioperaciniam skausmui kontroliuoti.

7.NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

Naudoti per os.

Reikia duoti 5 mg firokoksibo 1 kg kūno svorio vieną kartą per parą. Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: Netaikytina

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Perlaužtas tabletes reikia grąžinti į originalią pakuotę ir galima laikyti 7 d.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Veterinariniam naudojimui. Parduodama su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MERIAL,

29 avenue Tony Garnier,

69007 Lyon,

Prancūzija

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/04/045/001 10 tablečių

EU/2/04/045/002 30 tablečių

EU/2/04/045/005 180 tablečių

EU/2/04/045/ 008 60 tablečių

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr. {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninės dėžutės ženklinimas

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Previcox 227 mg kramtomosios tabletės šunims

2.VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

227 mg firokoksibo.

3.VAISTO FORMA

Kramtomoji tabletė.

4.PAKUOTĖS DYDIS

10 tablečių.

30 tablečių.

60 tablečių.

180 tablečių.

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6.INDIKACIJOS

Osteoartrito skausmas ir uždegimas.

Perioperaciniam skausmui malšinti.

7.NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

Naudoti per os.

Reikia duoti 5 mg firokoksibo 1 kg kūno svorio vieną kartą per parą. Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka: Netaikytina

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Perlaužtas tabletes reikia grąžinti į originalią pakuotę ir galima laikyti 7 d.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Veterinariniam naudojimui. Parduodama su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MERIAL,

29 avenue Tony Garnier,

69007 Lyon,

Prancūzija

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/04/045/003 10 tablečių

EU/2/04/045/004 30 tablečių

EU/2/04/045/006 180 tablečių

EU/2/04/045/009 60 tablečių

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr. {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS ANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTINIŲ PAKUOČIŲ

{TIPAS/RŪŠIS}

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Previcox 57 mg kramtomosios tabletės

Firocoxib

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

MERIAL

3.TINKAMUMO DATA

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

MINIMALŪS DUOMENYS ANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTINIŲ PAKUOČIŲ

{TIPAS/RŪŠIS}

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Previcox 227 mg kramtomosios tabletės

Firocoxib

2.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

MERIAL

3.TINKAMUMO DATA

EXP

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

BUTELIUKO ETIKETĖ

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Previcox 57 mg kramtomosios tabletės

Previcox 227 mg kramtomosios tabletės

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Firocoxib 57 mg

Firocoxib 227 mg

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

60 tablečių

4.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Naudoti per os

5.IŠLAUKA

Išlauka: Netaikytina

6.SERIJOS NUMERIS

Lot

7.TINKAMUMO DATA

EXP

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos