Purevax Rabies (vCP65 virus) – ženklinimas - QI06AD

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Dėžutė 10 buteliukų injekcinės suspensijos

Dėžutė 50 buteliukų injekcinės suspensijos

Dėžutė 2 buteliukams injekcinės suspensijos

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Purevax Rabies, injekcinė suspensija

2.

VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

 

 

1 ml yra:

≥ 106,8 FAID50.

 

pasiutligės rekombinantinio kanarėlių raupų viruso (vCP65) .................................

 

 

 

 

 

 

 

3.

VAISTO FORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Injekcinė suspensija

 

 

 

 

 

 

4.

PAKUOTĖS DYDIS

 

 

10 x 1 ml

 

 

50 x 1 ml

 

 

 

2 x 1 ml

 

 

 

 

 

 

5.

PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

 

 

Katės.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

INDIKACIJA (-OS)

 

 

 

 

7.

NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

 

 

Švirkšti po oda.

 

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

 

 

 

 

8.

IŠLAUKA

 

 

 

 

9.

SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

 

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Pradūrus buteliuko kamštelį, būtina sunaudoti nedelsiant.

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C).

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO

SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier,

69007 Lyon,

PRANCŪZIJA

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

EU/2/10/117/001 – (10 buteliukų)

EU/2/10/117/002 – (50 buteliukų)

EU/2/10/117/003 – (2 buteliukai)

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Buteliukas

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Purevax Rabies

2. VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS KIEKIS

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 dozė

4.NAUDOJIMO BŪDAS

s.c.

5.IŠLAUKA

Netaikytina.

6.SERIJOS NUMERIS

Serija

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos