Quadrisol (vedaprofen) – ženklinimas - QM01AE90

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

100 mg/ml geriamasis gelis arkliams

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Quadrisol 100 mg/ml, geriamasis gelis arkliams

2.VEIKLIOJI(-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Vedaprofenas

100 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Geriamasis gelis.

4.PAKUOTĖS DYDIS

Reguliuojamas švirkštas su 30 ml gelio

Trys reguliuojami švirkštai po 30 ml gelio

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS(-YS)

Arkliai.

6.INDIKACIJA (-OS)

Uždegimui mažinti ir skausmui malšinti.

7.NAUDOJIMO BŪDAS(-AI) IR METODAS

Duoti per os.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

Išlauka:

Arklienai ir subproduktams – 12 parų.

Nenaudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Atsiradus šalutiniams poveikiams, gydymą būtina nutraukti. Nenaudoti kumelėms laktacijos metu.

Daugiau informacijos apie kontraindikacijas žr. informaciniame lapelyje.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Specialių laikymo nuorodų nėra.

Tinkamumo laikas atkimšus – 2 mėn.

12.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

VETCOOL B.V.

Otto Hahnweg 24

3542 AX Utrecht

NYDERLANDAI

16.REGISTRACIJOS NUMERIS(-IAI)

EU/2/97/005/001 (1 x 30 ml)

EU/2/97/005/005 (3 x 30 ml)

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

{švirkšto etiketė}

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Quadrisol 100 mg/ml, geriamasis gelis arkliams

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Vedaprofenas

100 mg/ml,

propileno glikolis

130 mg/ml.

3.KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

30 ml

4.NAUDOJIMO BŪDAS(-AI)

Duoti per os.

5.IŠLAUKA

Išlauka:

Arklienai ir subproduktams – 12 parų.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos