Quadrisol (vedaprofen) – Pakuotės lapelis - QM01AE90

Straipsnio turinys

INFORMACINIS LAPELIS

Quadrisol 100 mg/ml, geriamasis gelis arkliams

1.REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO

GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

VETCOOL B.V.

Otto Hahnweg 24

3542 AX Utrecht

NYDERLANDAI

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Purna Pharmaceuticals N.V.

Rijksweg 17

B-2870 Puurs

BELGIJA

2.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Quadrisol 100 mg/ml, geriamasis gelis arkliams

3.VEIKLIOJI(-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vedaprofenas

100 mg/ml,

propileno glikolis

130 mg/ml.

4.INDIKACIJA(-OS)

Uždegimui mažinti ir skausmui malšinti, esant skeleto ir raumenų sistemos ligoms bei minkštųjų audinių pažeidimams (trauminiams sužeidimams bei chirurginėms traumoms). Prieš operaciją Quadrisol galima profilaktiškai duoti likus ne mažiau kaip 3 val. iki numatomos operacijos.

5.KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti sergantiems, esant virškinimo trakto ligoms sutrikus širdies, kepenų ir inkstų funkcijoms. Negalima naudoti kumelėms laktacijos metu. Negalima naudoti jaunesniems kaip 6 mėn. kumeliukams.

Quadrisol negalima naudoti kartu su kitomis nesteroidinėmis medžiagomis nuo uždegimo ar gliukokortikosteroidais.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

6.NEPALANKIOS REAKCIJOS

Gali pasireikšti tipiški, nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo būdingi požymiai: virškinimo trakto pažeidimai, minkštos išmatos, dilgėlinė ir mieguistumas. Šie reiškiniai yra grįžtami. Perdozavus gyvūnas gali nugaišti.

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Arkliai.

8.DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Naudojamas du kartus per dieną. Pradinę dozę – 2 mg/kg (2,0 ml/100 kg) vėliau reikia keisti palaikomąja doze – 1 mg/kg (1 ml/100 kg) kas 12 val.

Duoti per os.

9.NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Gydyti ne ilgiau kaip 14 d. iš eilės. Norint neperdozuoti, būtina tiksliai žinoti gyvulio kūno svorį. Duoti profilaktiškai pakanka 7 d. iš eilės.

Gelis duodamas per burną, įkišus švirkšto galą per tarpdantinį tarpą ir ant liežuvio pašaknio išspaudus reikiamą dozę. Apskaičiuotą vaisto dozę reikia nustatyti pasukus į reikiamą vietą stūmoklio žiedą. Rekomenduotina preparatą duoti prieš šėrimą.

10.IŠLAUKA

Arklienai ir subproduktams – 12 parų.

Nenaudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

11.SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Nėra specialių laikymo sąlygų.

Tinkamumo laikas pirmą kartą atkimšus — 2 mėn.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „Tinka iki“.

12.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Preparato saugumas patelėms laktacijos metu nenustatytas. Quadrisol 100 mg/ml galima naudoti vaikingumo periodu.

Kliniškai stebėti arklius, esant burnos pažeidimams. Tokiu atveju veterinaras turi nuspręsti, ar tęsti gydymą. Jei burnos pažeidimai neišnyksta, gydymą nutraukti.

Gydymo metu reikia stebėti, ar arkliams neatsirado burnos pažeidimų. Vengti gydyti arklius, esant dehidracijai, hipovolemijai ar hipotenzijai, nes gali padidėti toksiškumo inkstams rizika.

Lenktynėse ir varžybose dalyvaujančių arklių gydymas turi atitikti šalies reikalavimus. Būtina imtis atitinkamų priemonių, kad būtų laikomasi varžybų taisyklių. Kilus abejonėms, rekomenduojama ištirti šlapimą.

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

13.SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14.INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/

15.KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos