Recocam (meloxicam) – ženklinimas - QM01AC06

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė: 10 ml, 50 ml arba 100 ml buteliukai

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Recocam 20 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 20 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas

4.PAKUOTĖS DYDIS

1 x 10 ml

1 x 50 ml

1 x 100 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS (-YS)

Galvijai, kiaulės ir arkliai.

6.INDIKACIJOS (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAI (-AI) IR METODAS

Galvijams: s.c., i.v.

Kiaulėms: i.m.

Arkliams:

i.v.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. Buteliuko kamštelio negalima pradurti daugiau kaip 50 kartų.

8.IŠLAUKA

Galvijų:

skerdienai ir subproduktams – 15 parų; pienui – 5 paros.

Kiaulių:

skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Arklių:

skerdienai ir subproduktams – 5 paros. Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 dienos

Pradūrus buteliuko kamštelį, sunaudoti iki...

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Cross Vetpharm Group, Ltd.

Broomhill Road

Tallaght,

Dublin 24

Airija

Tel. +353 (0)1 4515011

Faks. +353 (0)1 4621859

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/11/133/001

EU/2/11/133/002

EU/2/11/133/003

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Stiklinio buteliuko etiketė 50 ml ir 100 ml

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Recocam 20 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams meloksikamas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Meloksikamas 20 mg/ml.

3.VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4.PAKUOTĖS DYDIS

1 x 50 ml

1 x 100 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS (-YS)

Galvijai, kiaulės ir arkliai.

6.INDIKACIJOS (-OS)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Galvijams: s.c., i.v.

Kiaulėms: i.m.

Arkliams:

i.v.

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. Buteliuko kamštelio negalima pradurti daugiau kaip 50 kartų.

8.IŠLAUKA

Galvijų:

skerdienai ir subproduktams – 15 parų; pienui – 5 paros.

Kiaulių:

skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Arklių:

skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

10.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 dienos.

Pradūrus buteliuko kamštelį, sunaudoti iki...

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Cross Vetpharm Group, Ltd.

Broomhill Road,

Tallaght,

Dublin 24

Airija

Tel. +353 (0)1 4515011

Faks. +353 (0)1 4621859

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/11/133/001

EU/2/11/133/002

EU/2/11/133/003

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ Stiklinio buteliuko etiketė 10 ml

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Recocam 20 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams meloksikamas

2.VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Meloksikamas 20 mg/ml

3.KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Galvijams: s.c., i.v.

Kiaulėms: i.m.

Arkliams: i.v.

5.IŠLAUKA

Galvijų:

skerdienai ir subproduktams – 15 parų; pienui – 5 paros.

Kiaulių:

skerdienai ir subproduktams – 5 paros.

Arklių:

skerdienai ir subproduktams – 5 paros. Neregistruota naudoti kumelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

6.SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 dienos

Pradūrus buteliuko kamštelį, sunaudoti iki....

8.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos