SevoFlo (sevoflurane) – Tiekimo ir vartojimo sąlygos ar apribojimai - QN01AB08

A.GAMINTOJAI, ATSAKINGI UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Aesica Queenborough Limited

Queenborough

Kent

ME11 5EL

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

B.SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NA UDOJIMO

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

C.DUOMENYS APIE DLK

Netaikytina.

D.KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI

Specifiniai reikalavimai farmakologiniam budrumui

Turi būti nustatytas naujas periodinių veterinarinio vaisto saugumo ataskaitų (PVVSA) pateikimo ciklas, pagal kurį dvejus metus turės būti teikiamos pusmečio ataskaitos (apimančios visas registruotas

produkto pakuotes), kitus dvejus metus – metinės ataskaitos, o vėliau ataskaitos turės būti teikiamos kas treji metai.

Pastabos