SevoFlo (sevoflurane) – ženklinimas - QN01AB08

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

SevoFlo, 100 % įkvepiamieji garai (skystis) šunims ir katėms

Sevofluranas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

100 % sevofluranas

3.VAISTO FORMA

Įkvepiamieji garai (skystis)

4.PAKUOTĖS DYDIS

250 ml

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys ir katės.

6.INDIKACIJA (-OS)

Bendrajai anestezijai sukelti ir palaikyti.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį. Inhaliaciją reikia atlikti sevofluranui kalibruotu garintuvu.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Nenaudoti gyvūnams, esant padidėjusiam jautrumui sevofluranui ar kitoms halogenintoms anestetinėms medžiagoms.

Nenaudoti gyvūnams, kuriems nustatytas ar įtariamas genetinis polinkis į piktybinę hipertermiją.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį, kuriame pateikti įspėjimai naudotojui.

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Negalima šaldyti.

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/02/035/007

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS

BUTELIUKAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

SevoFlo, 100 % įkvepiamieji garai (skystis) šunims ir katėms

Sevofluranas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

100 % sevofluranas

3. VAISTO FORMA

Įkvepiamieji garai (skystis)

4. PAKUOTĖS DYDIS

250 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys ir katės.

6. INDIKACIJA (-OS)

Bendrajai anestezijai sukelti ir palaikyti.

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį, kuriame pateikti įspėjimai naudotojui.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Negalima šaldyti.

Buteliuką laikyti sandariai uždarytą.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

EU/2/02/035/007

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

Pastabos