Trocoxil (mavacoxib) – ženklinimas - QM01AH 92

Straipsnio turinys

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Trocoxil 6 mg, kramtomosios tabletės šunims

Trocoxil 20 mg, kramtomosios tabletės šunims

Trocoxil 30 mg, kramtomosios tabletės šunims

Trocoxil 75 mg, kramtomosios tabletės šunims

Trocoxil 95 mg, kramtomosios tabletės šunims

Mavakoksibas

2.VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 tabletėje yra 6 mg mavakoksibo.

1 tabletėje yra 20 mg mavakoksibo.

1 tabletėje yra 30 mg mavakoksibo.

1 tabletėje yra 75 mg mavakoksibo.

1 tabletėje yra 95 mg mavakoksibo.

3.VAISTO FORMA

Kramtomosios tabletės.

4.PAKUOTĖS DYDIS

2 tabletės

5.PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6.INDIKACIJA (-OS)

7.NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Sušerti. Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

8.IŠLAUKA

9.SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10.TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11.SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

12.SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI

NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14.NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgija

16.RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/2/08/084/001

EU/2/08/084/002

EU/2/08/084/003

EU/2/08/084/004

EU/2/08/084/005

17.GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTELIŲ

LIZDUOTĖ

1.VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Trocoxil 6 mg, kramtomosios tabletės šunims

Trocoxil 20 mg, kramtomosios tabletės šunims

Trocoxil 30 mg, kramtomosios tabletės šunims

Trocoxil 75 mg, kramtomosios tabletės šunims

Trocoxil 95 mg, kramtomosios tabletės šunims

Mavakoksibas

2.RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Zoetis

3.TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

4.SERIJOS NUMERIS

Lot

5.NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

Pastabos