Bravecto (Fluralaner) – Marķējuma teksts - QP53BX05

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bravecto 112,5 mg košļājamās tabletes ļoti maziem suņiem (2-4,5 kg)

Bravecto 250 mg košļājamās tabletes maziem suņiem (>4,5-10 kg)

Bravecto 500 mg košļājamās tabletes vidējiem suņiem (>10-20 kg)

Bravecto 1000 mg košļājamās tabletes lieliem suņiem (>20-40 kg)

Bravecto 1400 mg košļājamās tabletes ļoti lieliem suņiem (>40-56 kg)

Fluralaner

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Fluralaners 112,5 mg

Fluralaners 250 mg

Fluralaners 500 mg

Fluralaners 1000 mg

Fluralaners 1400 mg

3.ZĀĻU FORMA

Košļājamā tablete.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 košļājamā tablete

2 košļājamās tabletes

4 košļājamās tabletes

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6.INDIKĀCIJA(-S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Lot {mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B. V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nīderlande

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/13/158/001

EU/2/13/158/002

EU/2/13/158/003

EU/2/13/158/004

EU/2/13/158/005

EU/2/13/158/006

EU/2/13/158/007

EU/2/13/158/008

EU/2/13/158/009

EU/2/13/158/010

EU/2/13/158/011

EU/2/13/158/012

EU/2/13/158/013

EU/2/13/158/014

EU/2/13/158/015

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

Blisteris

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bravecto 112.5 mg (2-4.5 kg)

Bravecto 250 mg (>4.5-10 kg)

Bravecto 500 mg (>10-20 kg)

Bravecto 1000 mg (>20-40 kg)

Bravecto 1400 mg (>40-56 kg)

Fluralaner

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Intervet International B.V.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

5.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bravecto 112,5 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti maza auguma suņiem (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma suņiem (>4,5 10 kg) Bravecto 500 mg šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma suņiem (>10 20 kg) Bravecto 1000 mg šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma suņiem (>20 40 kg) Bravecto 1400 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti liela auguma suņiem (>40 56 kg) Fluralaner

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

112,5 mg fluralaners

250 mg fluralaners

500 mg fluralaners

1000 mg fluralaners

1400 mg fluralaners

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 0,4 ml

1 x 0,89 ml

1 x 1,79 ml

1 x 3,57 ml

1 x 5,0 ml

2 x 0,4 ml

2 x 0,89 ml

2 x 1,79 ml

2 x 3,57 ml

2 x 5,0 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pilināšanai uz ādas.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Norādījumi par lietošanu:

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Līdz lietošanai uzglabājiet zāles oriģinālajā iepakojumā, lai bērni nevarētu piekļūt zālēm. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEMUN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B. V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/13/158/016 (112,5 mg, 1 pipete)

EU/2/13/158/017 (112,5 mg, 2 pipetes)

EU/2/13/158/020 (250 mg, 1 pipete)

EU/2/13/158/021 (250 mg, 2 pipetes)

EU/2/13/158/024 (500 mg, 1 pipete)

EU/2/13/158/025 (500 mg, 2 pipetes)

EU/2/13/158/028 (1000 mg, 1 pipete)

EU/2/13/158/029 (1000 mg, 2 pipetes)

EU/2/13/158/030 (1400 mg, 1 pipete)

EU/2/13/158/031 (1400 mg, 2 pipetes)

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Paciņa

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bravecto 112,5 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti maza auguma suņiem (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma suņiem (>4,5 10 kg) Bravecto 500 mg šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma suņiem (>10 20 kg) Bravecto 1000 mg šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma suņiem (>20 40 kg) Bravecto 1400 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti liela auguma suņiem (>40 56 kg) fluralaner

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

112,5 mg fluralaners

250 mg fluralaners

500 mg fluralaners

1000 mg fluralaners

1400 mg fluralaners

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

0,4 ml

0,89 ml

1,79 ml

3,57 ml

5,0 ml

4.LIETOŠANAS VEIDS

Pilināšanai uz ādas.

1. Atveriet paciņu. 2. Atskrūvējiet vāciņu (vāciņu nevar noņemt). 3. Uzklājiet uz ādas. Uzglabājiet pipeti paciņā līdz lietošanai.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

8.VĀRDI LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bravecto 112,5 mg šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma kaķiem (>1,2 – 2,8 kg) Bravecto 250 mg šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma kaķiem (>2,8 – 6,25 kg) Bravecto 500 mg šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma kaķiem (>6,25 – 12,5 kg) fluralaner

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

112,5 mg fluralaners

250 mg fluralaners

500 mg fluralaners

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 0,4 ml

1 x 0,89 ml

1 x 1,79 ml

2 x 0,4 ml

2 x 0,89 ml

2 x 1,79 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Kaķi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pilināšanai uz ādas.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju. Norādījumi par lietošanu:

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Līdz lietošanai uzglabājiet zāles oriģinālajā iepakojumā, lai bērni nevarētu piekļūt zālēm. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B. V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Nīderlande

16.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/2/13/158/018 (112,5 mg, 1 pipete) EU/2/13/158/019 (112,5 mg, 2 pipetes) EU/2/13/158/022 (250 mg, 1 pipete)

EU/2/13/158/023 (250 mg, 2 pipetes) EU/2/13/158/026 (500 mg, 1 pipete) EU/2/13/158/027 (500 mg, 2 pipetes)

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Paciņa

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bravecto 112,5 mg šķīdums pilināšanai uz ādas maza auguma kaķiem (>1,2 – 2,8 kg) Bravecto 250 mg šķīdums pilināšanai uz ādas vidēja auguma kaķiem (>2,8 – 6,25 kg) Bravecto 500 mg šķīdums pilināšanai uz ādas liela auguma kaķiem (>6,25 – 12,5 kg)

fluralaner

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

112,5 mg fluralaners

250 mg fluralaners

500 mg fluralaners

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

0,4 ml

0,89 ml

1,79 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS

Pilināšanai uz ādas.

1. Atveriet paciņu. 2. Atskrūvējiet vāciņu (vāciņu nevar noņemt). 3. Uzklājiet uz ādas. Uzglabājiet pipeti paciņā līdz lietošanai.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus