Certifect (fipronil /amitraz /(S)-methoprene) – Marķējuma teksts - QP53AX65

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte ar 3 pipetēm

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg spot-on šķīdums suņiem 2-10 kg CERTIFECT 134 mg/ 120,6 mg/ 160 mg spot-on šķīdums suņiem 10-20 kg CERTIFECT 268 mg/ 241,2 mg/ 320 mg spot-on šķīdums suņiem 20-40 kg CERTIFECT 402 mg/ 361,8 mg/ 480 mg spot-on šķīdums suņiem 40-60 kg

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katri 1,07 ml šķīduma satur: Fipronil 67 mg, (S)-Methoprene 60,3 mg, Amitraz 80 mg Katri 2,14 ml šķīduma satur: Fipronil 134 mg, (S)-Methoprene 120,6 mg, Amitraz 160 mg Katri 4,28 ml šķīduma satur: Fipronil 268 mg, (S)-Methoprene 241,2 mg, Amitraz 320 mg Katri 6,42 ml šķīduma satur: Fipronil 402 mg, (S)-Methoprene 361,8 mg, Amitraz 480 mg

3.ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

3 x 1,07 ml

3 x 2,14 ml

3 x 4,28 ml

3 x 6,42 ml

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi 2–10 kg

Suņi 10–20 kg

Suņi 20–40 kg

Suņi 40–60 kg

6.INDIKĀCIJAS

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pilināšanai uz ādas skausta apvidū.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Lietošanai tikai suņiem.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Glabāt oriģinālajā iepakojumā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier FR-69007 Lyon Francija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/11/125/005

EU/2/11/125/006

EU/2/11/125/007

EU/2/11/125/008

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Plāksnīte ar 1 pipeti

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg spot-on šķīdums suņiem 2-10 kg CERTIFECT 134 mg/ 120,6 mg/ 160 mg spot-on šķīdums suņiem 10-20 kg CERTIFECT 268 mg/ 241,2 mg/ 320 mg spot-on šķīdums suņiem 20-40 kg CERTIFECT 402 mg/ 361,8 mg/ 480 mg spot-on šķīdums suņiem 40-60 kg

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Katri 1,07 ml šķīduma satur: Fipronil 67 mg, (S)-Methoprene 60,3 mg, Amitraz 80 mg Katri 2,14 ml šķīduma satur: Fipronil 134 mg, (S)-Methoprene 120,6 mg, Amitraz 160 mg Katri 4,28 ml šķīduma satur: Fipronil 268 mg, (S)-Methoprene 241,2 mg, Amitraz 320 mg Katri 6,42 ml šķīduma satur: Fipronil 402 mg, (S)-Methoprene 361,8 mg, Amitraz 480 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 1,07 ml

1 x 2,14 ml

1 x 4,28 ml

1 x 6,42 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi 2-10 kg

Suņi 10-20 kg

Suņi 20-40 kg

Suņi 40-60 kg

6. INDIKĀCIJAS

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pilināšanai uz ādas skausta apvidū.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Lietošanai tikai suņiem.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Merial

29, avenue Tony Garnier FR-69007 Lyon Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/11/125/001

EU/2/11/125/002

EU/2/11/125/003

EU/2/11/125/004

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM FOLIJA – visiem iepakojuma izmēriem

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

CERTIFECT 1,07 ml 2,14 ml 4,28 ml 6,42 ml

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

MERIAL

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

4.SĒRIJAS NUMURS

{numurs}

5.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PIPETES MARĶĒJUMS

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

CERTIFECT

2.AKTĪVO VIELU DAUDZUMS

3.SATURS SVARA, TILPUMA VAI DEVU SKAITĀ

1,07 ml

2,14 ml

4,28 ml

6,42 ml

4.IEVADĪŠANAS VEIDS

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS

6.SĒRIJAS NUMURS

(numurs)

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

{mēnesis/gads}

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

MERIAL

Komentārus