Equioxx (firocoxib) – Marķējuma teksts - QM01AH90

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Kartona iepakojuma marķējums

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

EQUIOXX 8,2 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai

Firocoxib

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Firokoksibs 8,2 mg/g

3.ZĀĻU FORMA

Pasta iekšķīgai lietošanai.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 šļirce

7 šļirces

14 šļirces

5.MĒRĶA SUGAS

Zirgiem.

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Izdalīšanās periods: gaļai un blakusproduktiem: 26 dienas.

Nelietot ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pēc lietošanas uzlikt uzgali.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles

14.VĀRDI “ UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/2/08/083/001

EU/2/08/083/004

EU/2/08/083/005

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot:

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Šļirce

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

EQUIOXX 8,2 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem

Firocoxib

2.AKTĪVĀS VIELAS DAUDZUMS(I)

Firokoksibs 8,2 mg/g

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

7,32 g pastas iekšķīgai lietošanai.

4.LIETOŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Izdalīšanās periods: gaļai un blakusproduktiem: 26 dienas.

Nelietot ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot:

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā.

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona iepakojuma marķējums

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

EQUIOXX 20 mg/ml šķīdums injekcijām

Firocoxib

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Firokoksibs 20 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

25 ml

6 x 25 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Zirgiem.

6. INDIKĀCIJA(S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravenozai lietošanai.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: gaļai un blakusproduktiem: 26 dienas.

Nelietot ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc atvēršanas izlietot mēneša laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles

14. VĀRDI “ UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/2/08/083/002

EU/2/08/083/003

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakona marķējums – 25 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

EQUIOXX 20 mg/g šķīdums injekcijām zirgiem

Firocoxib

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Firokoksibs 20 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

25 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS

i.v.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: gaļai un blakusproduktiem: 26 dienas.

Nelietot ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc atvēršanas izlietot 1 mēneša laikā.

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona iepakojuma marķējums

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

EQUIOXX 57 mg košļājamās tabletes zirgiem firocoxib

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Firokoksibs 57 mg

3. ZĀĻU FORMA

Košļājamās tabletes.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 tabletes

30 tabletes

60 tabletes

180 tabletes

5. MĒRĶA SUGAS

Zirgiem (450 – 600 kg).

6. INDIKĀCIJA(S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: gaļai un blakusproduktiem: 26 dienas.

Nelietot ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS

Zirgiem ar ķermeņa svaru 450 – 600 kg.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP (gads/mēnesis)

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neglabāt temperatūrā virs 30 °C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “ UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

EU/2/08/083/006 10 tabletes

EU/2/08/083/007 30 tabletes

EU/2/08/083/008 180 tabletes

EU/2/08/083/009 60 tabletes

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Pudelītes marķējums

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

EQUIOXX 57 mg košļājamās tabletes zirgiem

Firocoxib

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Firokoksibs 57 mg

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

60 tabletes

4. LIETOŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: gaļai un blakusproduktiem: 26 dienas.

Nelietot ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA BLISTERA

Blisteris

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

EQUIOXX 57 mg košļājamās tabletes

Firocoxib

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Ceva Santé Animale.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP (mēneis/gads)

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot (numurs)

5.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus