Equioxx (firocoxib) – Lietošanas instrukcija - QM01AH90

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

EQUIOXX 8,2 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: MERIAL

4 chemin du Calquet

31300 Toulouse France

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

EQUIOXX 8,2 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem

3.AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Firokoksibs 8,2 mg/g.

4.INDIKĀCIJA(-AS)

Osteoartrīta izraisītu sāpju un iekaisuma novēršanai, kā arī ar to saistītā klibuma samazināšanai zirgiem.

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot dzīvniekiem, kuriem ir gremošanas traucējumi un asiņošana, pavājinātas aknu, sirds vai nieru funkcijas un asinsreces traucējumi.

Nelietot vaislas, grūsniem un laktējošiem dzīvniekiem.

Nelietot vienlaikus ar kortikosteroīdiem vai citiem nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem (NPL).

6.NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Dažkārt ārstētajiem dzīvniekiem var novērot mutes dobuma gļotādas bojājumus un ādas bojājumus ap muti (erozijas/čūlas). Raksturīgi, ka bojājumi ir viegli un pazūd bez ārstēšanas, mutes dobuma bojājumi var būt saistīti ar siekalošanos un lūpu un mēles tūsku.

Ja rodas smagas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā instrukcijā, lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Zirgi.

8.DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

0,1 mg firokoksiba uz 1 kg ķermeņa svara vienu reizi dienā 14 dienas. Iekšķīgai lietošanai.

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Lai ievadītu EQUIOXX devu 0,1mg firokoksiba/kg, novietot šļirces virzuli uz devas iedaļas, kas ir atbilstoša zirga svaram. Katra iedaļa uz šļirces atbilst firokoksiba devai uz 100 kg svara. Vienas šļirces saturs paredzēts 600 kg smaga zirga ārstēšanai. Lai nodrošinātu precīzu devu, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk, lai izvairītos no pārdozēšnas.

Lai ievadītu zirgam precīzu firokoksiba devu, atgrieziet riņķi, kas atrodas uz šļirces virzuļa par 1/4 un virziet to pa virzuli līdz iedaļai, kas atbilst jūsu zirga svaram. Pēc tam aizgrieziet riņķi par 1/4 un noslēdziet to. Pārliecinieties, vai riņķis ir nofiksēts uz virzuļa.

Pārliecinieties, vai zirga mutē neatrodas barība. Noņemiet uzgali no šļirces. Ielieciet šļirces galu zirga mutē starp zobiem un izspiediet tās saturu uz mēles pamatnes.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Izdalīšanās periods: gaļai un blakusproduktiem: 26 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi. Uzlieciet šļircei uzgali pēc lietošanas.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma. Pēc pirmreizējas šļirces atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā.

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Nelietot dehidratētiem, hipovolēmiskiem vai hipotenzīviem dzīvniekiem, jo iespējama nieru toksicitātes riska paaugstināšanās.

Šādā gadījumā jāizvairās no vienlaicīgas citu iespējami nefrotoksisku veterināro zāļu lietošanas. Nelietot dzīvniekiem, kuri ir jaunāki par 10 nedēļām.

Ieteiktās devas un lietošanas ilgumu nedrīkst pārsniegt.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Izvairieties no šo zāļu saskaršanās ar jūsu acīm un ādu. Ja tas tomēr notiek, nekavējoties skalojiet tās ar ūdeni.

Nomazgājiet rokas pēc šo veterināro zāļu lietošanas. Tāpat kā attiecībā uz citām zālēm, kas inhibē ciklooksigenāzes-2 (COX-2), grūtniecēm vai sievietēm, kas plāno grūtniecību, vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm vai izmantot vienreizlietojamos cimdus, ievadot šīs veterinārās zāles.

Grūsnība un laktācija:

Nav datu par lietošanu ķēvēm grūsnības laikā. Tādēļ nelietot vaislas, grūsniem un laktējošiem dzīvniekiem.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Citi NPL, diurētiskie līdzekļi un vielas ar izteiktu spēju saistīties ar plazmas olbaltumvielām var konkurēt ar firokoksibu par šo piesaisti un izraisīt toksisku iedarbību. Nelietot vienlaicīgi ar kortikosteroīdiem un citiem NPL.

Ja dzīvnieks iepriekš ārstēts citām pretiekaisuma vielām, iespējamas papildus blakusparādības vai esošo blakusparādību saasināšanās. Tādēļ jāievēro starplaiks bez ārstēšanas starp šādu zāļu lietošanu. Lai noteiktu šo starplaiku, jāņem vērā iepriekš lietoto zāļu farmakoloģiskās īpašības.

Klīniski jānovēro, ja tiek veikta vienlaicīga ārstēšana ar aktīvajām vielām, kas iedarbojas uz nieru plūsmu (piem., diurētiskie līdzekļi). Nelietot vienlaicīgi potenciāli nefrotoksiskas zāles, jo iespējama nieru toksicitātes riska paaugstināšanās.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14.DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē

http://www.ema.europa.eu /

15.CITA INFORMĀCIJA

Firokoksibs ir nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis (NPL), pieder pie koksibu grupas, kam piemīt selektīva ietekme uz ciklooksigenāzes-2 (COX-2) prostaglandīna sintēzi.

Pasta iekšķīgai lietošanai ir pieejama šādos iepakojumos:

-1 kartona kastīte, kas satur 1 šļirci;

-1 kartona kastīte, kas satur 7 šļirces;

-1 kartona kastīte kas satur 14 šļirces.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Recepšu veterinārās zāles.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

EQUIOXX 20 mg/ml šķīdums injekcijām zirgiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

MERIAL

4, Chemin du Calquet 31000 Toulouse Cedex France

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

EQUIOXX 20 mg/g šķīdums injekcijām zirgiem

3.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Firokoksibs 20 mg/ml

4. INDIKĀCIJA(-AS)

Osteoartrīta izraisītu sāpju un iekaisuma novēršanai, kā arī ar to saistītā klibuma samazināšanai zirgiem.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot dzīvniekiem, kuriem ir gremošanas traucējumi un asiņošana, pavājinātas aknu, sirds vai nieru funkcijas un asinsreces traucējumi. Nelietot vaislas, grūsniem un laktējošiem dzīvniekiem.

Nelietot vienlaikus ar kortikosteroīdiem vai citām nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem (NPL). Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Viegls injekcijas vietas pietūkums, kas saistīts ar perivaskulāru iekaisumu un sāpēm.

Dažkārt novērojami bojājumi mutes dobuma gļotādai un ādai ap muti, kas saistīti ar siekalošanos un lūpu un mēles tūsku. Šie bojājumi ir viegli un pāriet bez ārstēšanas. Palielinot devu, pieaug gļotādais un ādas bojājumu iespēja.

Lielu devu lietošanas gadījumā un prolongētas ārstēšanas laikā (ievadot 1 reizi dienā: devu, kas trīs reizes pārsniedz ieteicamo devu, 42 dienas pēc kārtas un devu, kas 2,5 reizes pārsniedz ieteicamo devu, 92 dienas pēc kārtas) novēroti vidēji nieru darbības traucējumi.

Ja novērojamas klīniskās pazīmes, zāļu lietošana jāpārtrauc un jāuzsāk simptomātiskā ārstēšana.

Ja rodas smagas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Zirgi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Ieteicamā deva ir 0,09 mg firokoksiba uz kg ķermeņa svara (atbilst 1 ml šķīduma uz 225 kg ķermeņa svara) vienu reizi dienā injicējot intravenozi.

EQUIOXX 8,2 mg/g pastu iekšķīgai lietošanai var lietot, lai turpinātu ārstēšanu ar devu 0,1 mg firokoksiba uz kg ķermeņa svara vienu reizi dienā.

Ārstēšanas ilgumam ar EQUIOXX šķīdumu injekcijām vai EQUIOXX pastu iekšķīgai lietošanai būs atkarīgs no klīniskās reakcijas, bet tas nedrīkst pārsniegt 14 dienas.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Izvairīties no zāļu kontaminācijas lietošanas laikā.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 26 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma. Pēc atvēršanas izlietot mēneša laikā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Ja novērojamas blakusparādības, ārstēšana jāpārtrauc un jāgriežas pie veterinārārsta.

Nelietot dehidratētiem, hipovolēmiskiem vai hipotenzīviem dzīvniekiem, jo ir iespējama nieru toksicitātes riska paaugstināšanās. Šādā gadījumā jāizvairās no vienlaicīgas citu iespējami nefrotoksisku veterināro zāļu lietošanas.

Nelietot dzīvniekiem, kuri ir jaunāki par 10 nedēļām. Ieteiktās devas un lietošanas ilgumu nedrīkst pārsniegt.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Nejaušas šo zāļu norīšanas gadījumā nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, uzrādiet ārstam šo zāļu iepakojumu vai lietošanas instrukciju.

Izvairieties no šo zāļu saskares ar jūsu acīm un ādu. Ja tas tomēr notiek, nekavējoties skalojiet tās ar ūdeni.

Rūpīgi nomazgājiet rokas pēc šo zāļu lietošanas. Tāpat kā attiecībā uz citām zālēm, kas inhibē ciklooksigenāzes-2 (COX-2), grūtniecēm vai sievietēm, kas plāno grūtniecību vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm zālēm vai izmantot atbilstošus cimdus, aplicējot šīs zāles.

Grūsnība un laktācija:

Nav datu par šo veterināro zāļu lietošanu grūsnības un laktācijas laikā zirgiem.

Tādēļ nelietot vaislas, grūsniem un laktējošiem dzīvniekiem.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Citi NPL, diurētiskie līdzekļi un substances ar izteiktu spēju saistīties ar plazmas olbaltumvielām var konkurēt ar firokoksibu par piesaisti un izraisīt toksisku iedarbību. Nelietot vienlaicīgi ar kortikosteroīdiem un citiem NPL.

Ja dzīvnieks iepriekš ārstēts ar citām pretiekaisuma vielām, iespējamas papildus blakusparādības vai esošo blakusparādību saasināšanās. Tādēļ jāievēro starplaiks bez ārstēšanas starp šādu zāļu lietošanu. Lai noteiktu šo starplaiku, jāņem vērā iepriekš lietoto līdzekļu farmakokinētiskās īpašības.

Vajadzētu izvairīties no vienlaicīgas iespējami nefrotoksiskas zāļu ievadīšnas, jo iespējams paaugstināts nieru toksicitātes risks. Klīniski jānovēro, ja tiek veikta vienlaicīga ārstēšana ar aktīvajām vielām, kas iedarbojas uz nieru plūsmu (piem., diurētiskie līdzekļi).Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst maisīt kopā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Neizlietotās veterinārās zāles vai citi izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu /

15. CITA INFORMĀCIJA

Darbības veids:

Firokoksibs ir nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis (NPL), pieder pie koksibu grupas, kas selektīvi kavē ciklooksigenāzes-2 (COX-2) mediētu prostaglandīna sintēzi.

COX-2 ir enzīma izoforma, kas rodas līdz ar pirmajiem iekaisuma procesiem un primāri atbild par sāpju, iekaisuma un drudža prostanoīdu mediatoru sintēzi. Pārbaudot zirga asinis in vitro, firokoksibs uzrāda 222 līdz 643 reižu lielāku COX-2 selektivitāti pār COX-1.

Flakoni pieejami sekojošos iepakojumos:

-kartona kastīte ar vienu 25 ml flakonu

-kartona kastīte ar sešiem 25 ml flakoniem.

Recepšu veterinārās zāles.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

EQUIOXX 57 mg košļājamās tabletes zirgiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

France

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs: MERIAL

4 chemin du Calquet

31300 Toulouse France

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

EQUIOXX 57 mg košļājamās tabletes zirgiem.

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Firokoksibs 57 mg.

Brūnas, apaļas, izliektas, tabletes ar dalījuma līniju.

Vienā tabletes pusē virs līnijas ir iegravēts „M” un zem līnijas „57”.

4. INDIKĀCIJA(-AS)

Osteoartrīta izraisītu sāpju un iekaisuma novēršanai, kā arī ar to saistītā klibuma samazināšanai zirgiem ar ķermeņa svaru no 450 līdz 600 kg.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot dzīvniekiem, kuriem ir gremošanas traucējumi un asiņošana, pavājinātas aknu, sirds vai nieru funkcijas vai asinsreces traucējumi.

Nelietot vaislas, grūsniem un laktējošiem dzīvniekiem.

Nelietot vienlaikus ar kortikosteroīdiem vai citiem nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem. Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Mutes dobuma gļotādas bojājumi un ādas bojājumi ap muti (erozijas,čūlas) ļoti bieži novēroti ārstētiem dzīvniekiem zāļu panesamības pētījumos. Raksturīgi, ka bojājumi ir viegli un izzūd bez ārstēšanas, mutes dobuma bojājumi var būt saistīti ar siekalošanos un lūpu un mēles tūsku.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

-ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem novērotas nevēlamas blakusparādības viena ārstēšanas kursa laikā);

-bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 dzīvniekiem);

-retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 dzīvniekiem);

-reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 dzīvniekiem);

-ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja rodas smagas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Zirgi (450 – 600 kg).

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Iekšķīgai lietošanai.

Lietot vienu tableti vienreiz dienā zirgiem, kuru ķermeņa svars ir 450 – 600 kg. Lietošanas ilgums atkarīgs no ārstēšanas rezultātiem, bet nedrīkst pārsniegt 14 dienas.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Vienu tableti izbaro ar nelielu barības daudzumu no spaiņa vai tieši no rokas, pasniedzot tableti ar nelielu barības daudzumu vai kā kārumu no plaukstas.

Pēc lietošanas, ieteicams pārbaudīt mutes dobumu, lai pārliecinātos, ka tablete ir norīta. Nepārsniegt ieteicamo devu.

Drošai un efektīvai lietošanai, šīs zāles drīkst lietot zirgiem ar ķermeņa svaru no 450 līdz 600 kg. Zirgiem, kuru svars ir zem 450 kg vai virs 600 kg, un ir ieteicama firokoksiba lietošana, ieteicams izmantot citas firokoksibu saturošas zāļu formas, lai nodrošinātu precīzu dozēšanu.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Izdalīšanās periods: gaļai un blakusproduktiem: 26 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Neglabāt temperatūrā virs 30 °C.

Glabāt oriģinālajā iepakojumā.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc EXP.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Ja novērojamas blakusparādības, ārstēšana jāpārtrauc un jāgriežas pie veterinārārsta.

Nelietot dehidratētiem, hipovolēmiskiem vai hipotenzīviem dzīvniekiem, jo iespējama nieru toksicitātes riska paaugstināšanās. Šādā gadījumā jāizvairās no vienlaicīgas citu iespējami nefrotoksisku veterināro zāļu lietošanas.

Ieteicamo lietošanas devu un ilgumu nevajadzētu pārsniegt.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Nelietot dehidratētiem, hipovolēmiskiem vai hipotenzīviem dzīvniekiem, jo ir iespējama nieru toksicitātes riska paaugstināšanās. Šādā gadījumā jāizvairās no vienlaicīgas citu iespējami nefrotoksisku veterināro zāļu lietošanas.

Rūpīgi nomazgājiet rokas pēc šo zāļu lietošanas. Tāpat kā attiecībā uz citām zālēm, kas inhibē ciklooksigenāzes-2 (COX-2), grūtniecēm vai sievietēm, kas plāno grūtniecību vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm zālēm vai izmantot atbilstošus cimdus, aplicējot šīs zāles.

Grūsnība un laktācija:

Nav datu par šo zāļu lietošanas drošumu vaislas, grūsniem vai laktējošiem zirgiem. Tādēļ nelietot vaislas, grūsniem un laktējošiem dzīvniekiem.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Vienlaicīga citu aktīvo vielu lietošana, kurām raksturīga izteikta piesaiste plazmas proteīniem, var konkurēt ar firokoksibu par šo piesaisti un izraisīt toksisku iedarbību.

Nelietot vienlaicīgi ar kortikosteroīdiem un citiem NPL.

Ja dzīvnieks iepriekš ārstēts ar citiem NPL, iespējamas papildus blakusparādības vai esošo blakusparādību saasināšanās. Pēc šādu vielu lietošanas pārtraukšanas dzīvniekam jāveic novērošanas perods. Nosakot perioda ilgumu, jāņem vērā iepriekš lietoto līdzekļu farmakoloģiskās īpašības.

Klīniski jānovēro, ja tiek veikta vienlaicīga ārstēšana ar aktīvajām vielām, kas iedarbojas uz nieru plūsmu (piem., diurētiskie līdzekļi).

Vienlaicīgi nelietot potenciāli nefrotoksiskas zāles, jo iespējama nieru toksicitātes riska paaugstināšanās.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu /

15. CITA INFORMĀCIJA

Darbības veids:

Firokoksibs ir nesteroīds pretiekaisuma līdzeklis (NPL), kam piemīt selektīva ietekme uz ciklooksigenāzes-2 (COX-2) prostaglandīna sintēzi. COX-2 ir enzīma izoforma, kas rodas līdz ar pirmajiem iekaisuma procesiem un primāri atbild par sāpju, iekaisuma un drudža prostanoīdu mediatoru sintēzi. Pārbaudot zirga asinis in vitro, firokoksibs uzrāda 222 līdz 643 reižu lielāku COX-2 selektivitāti pār COX-1.

57 mg košļājamās tabletes ir pieejamas šādos iepakojumos:

-1 kartona kastīte, kas satur 10 tabletes blisteros;

-1 kartona kastīte, kas satur 30 tabletes blisteros;

-1 kartona kastīte kas satur 180 tabletes blisteros;

-1 kartona kastīte, kas satur 60 tabletes 30ml pudelē.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Recepšu veterinārās zāles.

Komentārus