Fortekor Plus (benazepril hydrochloride / pimobendan) – Marķējuma teksts - QC09BX90

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Fortekor Plus
ATĶ: QC09BX90
Viela: benazepril hydrochloride / pimobendan
Ražotājs: Elanco Europe Ltd

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tabletes suņiem

FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tabletes suņiem

Pimobendan/benazepril hydrochloride

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra tablete satur 1,25 mg pimobendāna un 2,5 mg benazeprila hidrohlorīda. Katra tablete satur 5 mg pimobendāna un 10 mg benazeprila hidrohlorīda.

3.ZĀĻU FORMA

Tabletes.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

30 tabletes

60 tabletes

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6.INDIKĀCIJA(-S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Uzglabāt blisteri ārējā kastītē, lai pasargātu no mitruma.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Elanco Europe Ltd.

Lilly House

Priestley Road

Basingstoke

Hampshire

RG 24 9NL

Apvienotā Karaliste

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/15/185/001 (1 x 30 tabletes, 1,25 mg/2,5 mg tabletes)

EU/2/15/185/002 (1 x 60 tabletes, 1,25 mg/2,5 mg tabletes)

EU/2/15/185/003 (1 x 30 tabletes, 5 mg/10 mg tabletes)

EU/2/15/185/004 (1 x 60 tabletes, 5 mg/10 mg tabletes)

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

Blisters

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tabletes suņiem

FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tabletes suņiem

Pimobendan/benazepril hydrochloride

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Elanco Europe Ltd.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {mēnesis/gads}

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot: {numurs}

5.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus