Nexgard Spectra (afoxolaner / milbemycin oxime) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QP54AB51

Raksts satur

A.RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

MERIAL

4 Chemin du Calquet

31000 Toulouse FRANCIJA

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKVIELU DAUDZUMS (MRL)

Nav noteikts.

Komentārus