Nobilis IB 4-91 (live attenuated avian infectious bronchitis...) – Marķējuma teksts - QI01AD07

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Nobilis IB 4-91
ATĶ: QI01AD07
Viela: live attenuated avian infectious bronchitis virus variant strain 4-91
Ražotājs: Intervet International BV

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTE ar 1 flakonu, 10 flakoniem vai 10 kausiņiem liofilizāta

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Nobilis IB 4-91 liofilizāts suspensijas pagatavošanai vistām

2.AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Dzīvs novājināts infekciozā bronhīta vīrusa varianta celms 4-91 ≥ 3,6 log10 EID50* devā.

*EID50 = 50% embrijus inficējošā deva

3.ZĀĻU FORMA

Liofilizāts suspensijas pagatavošanai.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 500 devas

1 x 1 000 devas

1 x 2 500 devas

1 x 5 000 devas

1 x 10 000 devas

10 x 500 devas

10 x 1 000 devas

10 x 2 500 devas

10 x 5 000 devas

10 x 10 000 devas

5.MĒRĶA SUGAS

Vistas.

6.INDIKĀCIJA(-S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intranazālai/okulārai lietošanai, izsmidzināšanai vai lietošanai ar dzeramo ūdeni. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc izšķīdināšanas izlietot 2 stundu laikā.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nīderlande

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/98/006/001 (1 000 devas, flakons)

EU/2/98/006/002 (2 500 devas, flakons)

EU/2/98/006/003 (5 000 devas, flakons) EU/2/98/006/004 (10 000 devas, flakons) EU/2/98/006/005 (10x 1 000 devas, flakoni) EU/2/98/006/006 (10x 2 500 devas, flakoni) EU/2/98/006/007 (10x 5 000 devas, flakoni) EU/2/98/006/008 (10x 10 000 devas, flakoni) EU/2/98/006/009 (1x 500 devas, flakons) EU/2/98/006/010 (10x 500 devas, flakoni) EU/2/98/006/011 (10x 1 000 devas, kausiņi) EU/2/98/006/012 (10x 5 000 devas, kausiņi) EU/2/98/006/013 (10x 10 000 devas, kausiņi) EU/2/98/006/014 (10x 2 500 devas, kausiņi)

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA MARĶĒJUMS – Liofilizāta FLAKONI

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Nobilis IB 4-91

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

>3,6 log10 EID50 IBV devā.

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

500 devas

1 000 devas

2 500 devas

5 000 devas

10 000 devas

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Intranazālai/okulārai lietošanai, izsmidzināšanai vai lietošanai ar dzeramo ūdeni.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Ad us. vet.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA MARĶĒJUMS – Liofilizāta KAUSIŅI

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Nobilis IB 4-91

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Dzīvs IBV, 4-91.

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 000 devas (3-100 lodītes)

2 500 devas (3-100 lodītes)

5 000 devas (3-100 lodītes)

10 000 devas (3-100 lodītes)

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Izlasiet lietošanas instrukciju.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Ad us. vet.

Komentārus