Nobilis Influenza H5N2 (inactivated whole avian influenza virus...) – Marķējuma teksts - QI01AA23

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Nobilis Influenza H5N2
ATĶ: QI01AA23
Viela: inactivated whole avian influenza virus antigen of H5N2 subtype (strain A/duck/Potsdam/1402/86)
Ražotājs: Intervet International BV

Raksts satur

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA 250ml; 500ml

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Nobilis Influenza H5N2

Emulsija injekcijām vistām.

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Viena deva 0,5ml satur:

Inaktivēts vesels putnu gripas H5N2 apakštipa vīrusa antigēns (A celms/pīļu/Potsdam/1402/86), kas saskaņā ar potences testu ierosina HI titru ≥6,0 log2.

Adjuvants:

Šķidrais gaišais parafīns 234,8 mg

3.ZĀĻU FORMA

Emulsija injekcijām

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

250 ml

500 ml

5.MĒRĶA SUGAS

Vistas

6.INDIKĀCIJA(S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārai vai subkutānai lietošanai (0,25 līdz 0,5 ml, atkarībā no vecuma).

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nejauša injicēšana ir bīstama.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 8 stundu laikā.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu. Nesasaldēt.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Šo veterināro zāļu lietošana ir atļauta tikai saskaņā ar sevišķiem nosacījumiem, ko nosaka Eiropas Kopienas likumdošana par putnu gripas apkarošanu.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nīderlande

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/06/061/001-004

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELES MARĶĒJUMS 250ml/500ml

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Nobilis Influenza H5N2

Emulsija injekcijām

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Viena deva 0,5ml satur:

Inaktivēts vesels putnu gripas H5N2 apakštipa vīrusa antigēns (A celms/pīļu/Potsdam/1402/86), kas saskaņā ar potences testu ierosina HI titru ≥6,0 log2.

Adjuvants:

Šķidrais gaišais parafīns 234,8 mg

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

250 ml

500 ml

4.LIETOŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārai vai subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 8 stundu laikā.

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus