Panacur AquaSol (fenbendazole) – Marķējuma teksts - QP52AC13

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

ABPE konteiners

(1litra un 4 litru iepakojumi)

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Panacur AquaSol 200 mg/ml suspensija lietošanai ar dzeramo ūdeni cūkām un vistām

Fenbendazole

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

200 mg/ml fenbendazols

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija lietošanai ar dzeramo ūdeni

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 litrs

4 litri

5.MĒRĶA SUGAS

Cūkas un vistas

6.INDIKĀCIJA(-S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Suspensija lietošanai ar dzeramo ūdeni Kārtīgi saskalināt pirms lietošanas.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODI DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Cūkām: gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.

Vistām:

Gaļai un blakusproduktiem: 6 dienas.

Olām: nulle dienas.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Pēc sagatavošanas lietošanai izlietot 24 stundu laikā.

Pēc atvēršanas izlietot līdz ...

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nesasaldēt. Sargāt no sasalšanas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer

Nīderlande

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/2/11/135/002

EU/2/11/135/003

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

Komentārus