Panacur AquaSol (fenbendazole) – Lietošanas instrukcija - QP52AC13

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Panacur AquaSol 200 mg/ml suspensija lietošanai ar dzeramo ūdeni cūkām un vistām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nīderlande

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Intervet Productions SA Rue de Lyons

27460 Igoville

Francija

2.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Panacur AquaSol 200 mg/ml suspensija lietošanai ar dzeramo ūdeni cūkām un vistām

3.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Veterinārās zāles ir balta līdz pelēkbalta suspensija iekšķīgai lietošanai dzeramajā ūdenī, kas satur 200 mg/ml fenbendazola un 20 mg/ml benzilspirta.

4.INDIKĀCIJA(-S)

Cūkām:

Gastrointestinālo nematožu invāziju ārstēšanai un kontrolei cūkām, invadētām ar:

-Ascaris suum (pieaugušas, zarnu un migrējošās kāpuru stadijas)

-Oesophagostomum spp (pieaugušas stadijas)

-Trichuris suis (pieaugušas stadijas)

Vistām:

Gastrointestinālo nematožu invāziju ārstēšanai vistām, invadētām ar:

-Ascaris galli (L5 un pieaugušas stadijas)

-Heterakis gallinarum (L5 un pieaugušas stadijas)

5.KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.MĒRĶA SUGAS

Cūkas un vistas

8.DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Lietošanai ar dzeramo ūdeni.

Lai nodrošinātu pareizas devas ievadīšanu, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk; jāpārbauda dozēšanas ierīces precizitāte.

Cūkām:

Deva ir 2,5 mg fenbendazola uz kg ķermeņa svara dienā (atbilst 0,0125 ml Panacur AquaSol). Ascaris suum un Oesophagostomum spp ārstēšanai un kontrolei šī deva ir jāievada 2 dienas pēc kārtas. Trichuris suis ārstēšanai un kontrolei deva ir jāievada 3 dienas pēc kārtas.

Devas aprēķināšana:

Nepieciešamais zāļu lietojamais daudzums dienā tiek aprēķināts no kopējā novērtētā ķermeņa svara (kg) visai cūku grupai, kas jāārstē. Lūdzu izmantot sekojošu formulu:

ml zāļu/dienā = Kopējais novērtētais ķermeņa svars (kg) cūkām, kas jāārstē x 0,0125 ml

Piemēram:

Kopējais ķermeņa

1. dienā

2. dienā

3. dienā

Kopējais

Kopējais

svars (kg) cūkām,

lietojamais

lietojamais

lietojamais

daudzums

daudzums

kas jāārstē

daudzums

daudzums

daudzums

(2 dienām)

(3 dienām)

80 000 kg

1 000 ml

1 000 ml

1 000 ml

2 x 1 000 ml

3 x 1 000 ml

320 000 kg

4 000 ml

4 000 ml

4 000 ml

2 x 4 000 ml

3 x 4 000 ml

 

 

 

 

 

 

Vistām:

Deva ir 1 mg fenbendazola uz kg ķermeņa svara dienā (atbilst 0,005 ml Panacur AquaSol). Šī deva ir jāievada 5 dienas pēc kārtas.

Devas aprēķināšana:

Nepieciešamais zāļu lietojamais daudzums dienā tiek aprēķināts no kopējā novērtētā ķermeņa svara (kg) visai vistu grupai, kas jāārstē. Lūdzu izmantot sekojošu formulu:

ml zāļu/dienā = Kopējais novērtētais ķermeņa svars (kg) vistām, kas jāārstē x 0,005 ml

Piemēram:

Kopējais ķermeņa svars

Dienā lietojamais daudzums

Kopējais zāļu daudzums

(kg) vistām, kas jāārstē

(ml/dienā)

(ml/ 5 dienām)

40 000 kg

200 ml

1 000 ml (5 x 200 ml)

160 000 kg

800 ml

4 000 ml (5 x 800 ml)

9.IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms ļaut dzīvniekiem pieeju ārstnieciskajam ūdenim, ūdens padeves sistēma jānosusina, ja iespējams, un jāizskalo ar ārstniecisko ūdeni, lai nodrošinātu precīzu dozēšanu. Šo procedūru var būt nepieciešams veikt visās ārstēšanas dienās.

Sekojiet instrukcijām zemāk noteiktajā secībā, lai pagatavotu ārstniecisko ūdeni. Izmantojiet pietiekami precīzu mērīšanas ierīci, kura kārtīgi jāiztīra pēc lietošanas.

Katrai ārstēšanas dienai jāpagatavo svaigs ārstnieciskais ūdens.

Pagatavo veterināro zāļu priekššķīdumu ar vienādu ūdens daudzumu:

1)Izvēlas mērīšanas ierīci, kurai ir vismaz divreiz lielāks tilpums nekā aprēķinātajam dienā lietojamam tilpumam.

2)Ielej mērīšanas ierīcē ūdens tilpumu vienādu ar aprēķināto nepieciešamo zāļu tilpumu.

3)Kārtīgi saskalina zāles pirms iemaisīšanas.

4)Piepilda mērīšanas ierīci, kas satur ūdeni, ar aprēķināto zāļu tilpumu, lai iegūtu priekššķīdumu.

5)Pievieno iegūto priekšsķīdumu ūdens padeves sistēmai kā norādīts zemāk.

Lietošanai ārstnieciskajā tvertnē:

Pievieno visu mērīšanas ierīces saturu (priekššķīdumu) dzeramā ūdens tilpumam, ko parasti uzņem dzīvnieki 3 – 24 stundu laikā.

Samaisa līdz ārstnieciskās tvertnes saturs kļūst redzami viendabīgs. Ārstnieciskais ūdens kļūst dūmakains. Turpmākā samaisīšana lietošanas laikā nav nepieciešama.

Lietošanai dozētājsūknī:

Pievieno visu mērīšanas ierīces saturu (priekššķīdumu) neapstrādātam ūdenim dozētājsūkņa suspensijas izejvielu konteinerā. Neapstrādāta ūdens tilpums suspensijas izejvielu konteinerā jāaprēķina, ņemot par pamatu iepriekš iestatīto dozētājsūkņa injicēšanas ātrumu un dzeramā ūdens tilpumu, ko parasti uzņem dzīvnieki 3 – 24 stundu laikā.

Samaisa līdz suspensijas izejvielu konteinera saturs kļūst redzami viendabīgs. Ārstnieciskais ūdens kļūst dūmakains.

Koncentrācijā līdz 5 ml/l suspensijas izejvielu (1 g fenbendazola/l) samaisīšana nav nepieciešama.

Koncentrācijā virs 5 ml/l suspensijas izejvielu un līdz 75 ml/l suspensijas izejvielu (15 g fenbendazola/l) un līdz 8 stundu lietošanas perioda laikā suspensijas izejvielu samaisīšana nav nepieciešama. Ja lietošanas ilgums pārsniedz 8 stundas, bet nav ilgāks par 24 stundām, suspensijas izejvielu konteiners ir jāaprīko ar maisīšanas ierīci.

Ārstēšanas laikā visām cūkām jābūt neierobežotai pieejai vienīgi ārstnieciskajam ūdenim.

Ārstēšanas laikā pēc pilnīgas ārstnieciskā ūdens uzņemšanas, cik ātri vien iespējams, cūkām jāatļauj piekļūt neapstrādātam dzeramajam ūdenim.

Nodrošināt, ka viss piedāvātais ārstnieciskais ūdens tiek uzņemts.

10.IEROBEŽOJUMU PERIODI DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.

Vistām:

Gaļai un blakusproduktiem: 6 dienas.

Olām: nulle dienas.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nesasaldēt. Sargāt no sasalšanas.

Nelietot sīm veterinārajām zālēm, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā pēc EXP. Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši.

Derīguma termiņš pēc sagatavošanas atšķaidīšanai saskaņā ar norādījumiem: 24 stundas.

12.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Pēc biežas, atkārtotas antihelmintisko līdzekļu lietošanas var iestāties parazītu rezistence pret jebkuru no šīs grupas līdzekļiem.

Veterināro zāļu iedarbība ieteicamajās devās nav pietiekama Capillaria spp invāzijas ārstēšanai. Capillaria spp invāzijas neesamība ir jāapstiprina pirms šo zāļu lietošanas. Capillaria spp invāzijas gadījumā jālieto citi atbilstoši antihelmintu līdzekļi. Veterināro zāļu lietošana neievērojot zāļu apraksta norādījumus, var paaugstināt rezistences veidošanās risku.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Šīs veterinārās zāles var būt toksiskas cilvēkiem pēc norīšanas. Nevar izslēgt embriotoksisku iedarbību. Grūtniecēm strādājot ar šīm veterinārajām zālēm, jāveic papildu piesardzības pasākumi. Izvairīties no saskares ar ādu, acīm un gļotādām. Personām ar pastiprinātu jutību pret fendendazolu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Lietojot šīs veterinārās zāles un tīrot mērīšanas ierīci, jāizmanto aizsargcimdi. Pēc zāļu lietošanas mazgāt rokas.

Gadījumā, ja notiek saskare ar ādu un/vai acīm, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Pēc izsmidzināšanas novilkt notraipīto apģērbu.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības, laktācijas un dēšanas laikā.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Zāles nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Panacur AquaSol nedrīkst nonākt ūdens tilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

15.CITA INFORMĀCIJA

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Fenbendazolam piemīt ovocīda iedarbība uz veltņtārpu oliņām.

Iepakojuma izmēri: 1 litrs un 4 litri. 4 litru konteiners ir aprīkots ar atsevišķu dozatoru. Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Komentārus