Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli) (F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac...) - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli)
ATĶ: QI09AB02
Viela: F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac (K88ac) fimbrial adhesin / F5 (K99) fimbrial adhesin / F6 (987P) fimbrial adhesin / LT toxoid
Ražotājs: Intervet International BV

Raksts satur

An agency of the European Union

Porcilis Porcoli Diluvac Forte

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Veterināro zāļu komiteja (CVMP) novērtēja iesniegtos dokumentus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu lietošanu.

Šis dokuments nevar aizvietot tiešās pārrunas ar Jūsu veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas par dzīvnieka veselības stāvokli vai ārstēšanu, sazinieties ar veterinārārstu. Ja Jums ir vajadzīgas sīkākas ziņas, kas pamato CVMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir EPAR daļa).

Kas ir Porcilis Porcoli Diluvac Forte

?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte ir vakcīna, ko lieto cūkām. Tā ir suspensija injekcijām, un tā satur aktīvās vielas F4ab, F4ac, F5, F6 un LT toksoīdu.

Kāpēc lieto Porcilis Porcoli Diluvac Forte?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte lieto, lai pirmajās dzīves dienās samazinātu sivēnu krišanu un klīniskos simptomus, kurus ierosina E. coli baktēriju izraisītā enterotoksikoze. Enterotoksikoze ir zarnu reakcija uz dažu baktēriju izdalītiem toksīniem. Porcilis Porcoli Diluvac Forte lieto imunizācijai pret E. coli celmiem ar adhezīniem (virsmas sastāvdaļām) F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) vai F6 (987P). Vakcīnu dod tikai sivēnmātēm. Viņu sivēni iegūst imunitāti, zīžot jaunpienu (pirmo pienu).

Porcilis Porcoli Diluvac Forteis intramuskulāri (muskulī) ievada cūku mātītēm 2 ml devās. Vakcīnu ievada kakla apvidū aiz auss. Cūku mātītēm, kuras iepriekš nav bijušas vakcinētas, jāievada divas injekcijas ar sešu nedēļu starplaiku. Lai saglabātu imunitāti, pirms katras atnešanās (dzemdībām) jāveic viena injekcija. Sivēnmātes ieteicams vakcinēt grūsnības otrajā pusē, taču ne pēdējās divās nedēļās pirms gaidāmās atnešanās.

Kā darbojas Porcilis Porcoli Diluvac Forte?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte satur adhezīnus, kas atrodas uz E. coli baktērijas virsmas. Pēc injekcijas šī mazā deva palīdz sivēnmātes imūnsistēmai atpazīt E. coli baktēriju un cīnīties ar to. Kad vēlāk cūka saskarsies ar šīm baktērijām, tā vai nu neinficēsies vai arī infekcija būs mazāk smaga. Šī imunitāte tiek nodota sivēnmātes sivēniem ar jaunpienu.

Kā noritēja Porcilis Porcoli Diluvac Forte izpēte?

Šī vakcīna (vai šīs vakcīnas daļas) ir pētītas vairākos pētījumos ar dažādu šķirņu grūsnām cūkām. Šīm cūkām veica divas šīs vakcīnas injekcijas un tad viņu pēcnācējus, kā arī sivēnus, kuru mātes nebija vakcinētas (kontroles grupu), pakļāva E. coli iedarbībai, kura saturēja vakcīnā esošos adhezīnus vai LT toksīnu. Efektivitātes galvenais kritērijs bija sivēnu kumulatīvā (kopējā) mirstība.

Kāds ir Porcilis Porcoli Diluvac Forte iedarbīgums šajos pētījumos?

Porcilis Porcoli Diluvac Forte visos pētījumos samazināja mirstību, salīdzinot ar kontroles grupas sivēniem.

Kāds pastāv risks, lietojot Porcilis Diluvac Forte Porcoli?

24 stundas pēc vakcinācijas Porcilis Porcoli Diluvac Forte var izraisīt vieglas, pārejošas klīniskās reakcijas (drudzi, letarģiju, samazinātu barības uzņemšanu). Aptuveni divas nedēļas pēc vakcinācijas injekcijas vietā var būt apsārtums un/vai pietūkums.

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk saskarē ar dzīvnieku?

Ja kādam nejauši tiek injicētas šīs zāles, nekavējoties jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības. Ārstam jāparāda lietošanas instrukcija.

Kāpēc Porcilis Porcoli Diluvac Forte tika apstiprinātas?

Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvumi, lietojot Porcilis Porcoli Diluvac Forte, lai samazinātu mirstību un E.coli baktēriju izraisītas enterotoksikozas klīniskās pazīmes, pārsniedz risku. Komiteja ieteica izsniegt Porcilis Porcoli Diluvac Forte reģistrācijas apliecību. Ieguvumu un riska attiecība ir atrodama šā EPAR 6. modulī.

Cita informācija par Porcilis Porcoli Diluvac Forte.

Eiropas Komisija 2002. gada 2. maijā izsniedza Porcilis Porcoli Diluvac Forte reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā, uzņēmumam Intervet International B.V. Informācija par šo zāļu izsniegšanas noteikumiem ir atrodama uz marķējuma/ārējā iepakojuma.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2013. gada janvārī.

Komentārus