Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli) (F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac...) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli)
ATĶ: QI09AB02
Viela: F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac (K88ac) fimbrial adhesin / F5 (K99) fimbrial adhesin / F6 (987P) fimbrial adhesin / LT toxoid
Ražotājs: Intervet International BV

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS

(-O) VIELAS (-U) RAŽOTĀJS UN RAŽOŠANAS LICENCES ĪPAŠNIEKS, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvās(-o) vielas(-u) ražotāja nosaukums un adrese

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nīderlande

Ražotāja (-ju), kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nīderlande

B. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU

Jānorāda tikai veterinārārstu receptēs.

C. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU LIETOŠANU

Nav piemērojami.

D. MRL (MAKSIMĀLAIS ZĀĻU ATLIEKVIELU PIEĻAUJAMAIS DAUDZUMS) ZIŅOJUMS

Padomes Regulas (EEK) Nr. 2377/90 II pielikums

 

Farmakoloģiski

Dzīvnieku

Citi

 

aktīvā viela(–s)

suga

nosacījumi

dl-α-tokoferola acetātsa

(E vitamīns)

Visi produktīvie dzīnieki

 

Kālija hlorīdsb

(E508)

 

Visi produktīvie dzīnieki

 

Kālija dihidrogenfosfātsc

(E340i)

Visi produktīvie dzīnieki

 

Nātrija hlorīdsd

 

Visi produktīvie dzīnieki

 

Dinātrija hidrogenfosfātse

(E339ii)

Visi produktīvie dzīnieki

 

Polisorbāts 80f

 

 

Visi produktīvie dzīnieki

 

Simetikonsg

(Dimetikons)

Visi produktīvie dzīnieki

 

aOJ No L122 of 12.05.99

bOJ No L272 of 25.10.96

cOJ No L272 of 25.10.96

dOJ No L290 of 5.12.95

eOJ No L272 of 25.10.96

fOJ No L290 of 5.12.95

gOJ No L290 of 5.12.95

7/23

Komentārus