Previcox (firocoxib) – Marķējuma teksts - QM01AH90

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Previcox 57 mg, košļājamas tabletes suņiem

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Firokoksibs 57 mg

3.ZĀĻU FORMA

Košļājamas tabletes.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 tabletes

30 tabletes

60 tabletes

180 tabletes

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6.INDIKĀCIJA(S)

Sāpes un iekaisums osteoartrīta gadījumā.

Operācijas perioda sāpju ārstēšana.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Iekšķīgai lietošanai.

Deva 5 mg/kg ķermeņa svara vienreiz dienā.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz {mēnesis/gads}

Pārdalītās tabletes atlikusī puse jāievieto oriģinālajā iepakojumā un to var uzglabāt 7 dienas.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 oC.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem- recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL,

29 avenue Tony Garnier,

69007 Lyon, Francija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMUMURS(I)

EU/2/04/045/001 10 tabletēm

EU/2/04/045/002 30 tabletēm

EU/2/04/045/005 180 tabletes

EU/2/04/045/008 60 tabletes

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Previcox 227 mg, košļājamās tabletes suņiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Firokoksibs 227 mg

3. ZĀĻU FORMA

Košļājamas tabletes.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 tabletes

30 tabletes

60 tabletes

180 tabletes

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6. INDIKĀCIJA(S)

Sāpes un iekaisums osteoartrīta gadījumā.

Operācijas perioda sāpju ārstēšana

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Deva 5 mg/kg ķermeņa svara vienreiz dienā.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz {mēnesis/gads}

Pārdalītās tabletes atlikusī puse jāievieto oriģinālajā iepakojumā un to var uzglabāt 7 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 oC.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem- recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL,

29 avenue Tony Garnier,

69007 Lyon, Francija

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI

EU/2/04/045/003 10 tabletēm

EU/2/04/045/004 30 tabletēm

EU/2/04/045/006 180 tabletes

EU/2/04/045/009 60 tabletes

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

{VEIDS/TIPS}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Previcox 57 mg, košļājamas tabletes

Firocoxib

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

MERIAL

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

{VEIDS/TIPS}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Previcox 227 mg, košļājamas tabletes

Firocoxib

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

MERIAL

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Pudeles marķējums

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Previcox 57 mg, košļājamas tabletes suņiem

Previcox 227 mg, košļājamas tabletes suņiem

2.AKTĪVĀS VIELAS DAUDZUMS(I)

Firokoksibs 57 mg

Firokoksibs 227 mg

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

60 tabletes

4.IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6.SĒRIJAS NUMURS

Lot:

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus