Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Zāļu apraksts - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Purevax FeLV
ATĶ: QI06AD
Viela: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Ražotājs: Merial

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Purevax FeLV

Suspensija injekcijai kaķiem.

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrā 1 ml devā:

Aktīvā viela:

Kaķu leikēmijas vīrusa (FeLV) rekombinēts kanārijputnu baku vīruss (vCP97) ≥ 10 7.2 CCID50 (50% inficējošā deva šūnu kultūrā)

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijai

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1Mērķa sugas

Kaķi

4.2Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Aktīvai kaķu imunizācijai no 8 nedēļu vecuma pret kaķu leikēmiju, lai novērstu persistējošu virēmiju un slimības klīniskās pazīmes.

Imunitāte iestājas 2 nedēļas pēc primārā vakcinācijas kursa. Imunitāte ilgums 1 gads pēc pēdējās vakcinācijas.

4.3Kontrindikācijas

Nelietot grūsniem dzīvniekiem.

Nerekomendē lietot zīdīšanas periodā.

4.4Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Nav

4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Vakcinēt tikai veselus dzīvniekus.

Ieteicams pirms vakcinācijas noteikt FeLV antigēna klātbūtni asinīs.

Fe LV pozitīvu kaķu vakcinācijai nav efekta.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjekcija , nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojumu ārstam.

4.6Nevēlamās reakcijas (biežums un bīstamība)

Injekcijas vietā var veidoties pārejošs neliels (< 2 cm) mezgliņš, kas izzūd 1 līdz 4 nedēļu laikā. Īslaicīga letarģija un hipertermija, ko var novērot 1 dienu, ļoti reti līdz 2 dienām.

Izņēmuma gadījumos var novērot pastiprinātas jutības reakcijas, kuru gadījumā ir jāpielieto piemērota simptomātiskā ārstēšana.

4.7Lietošana grūsnības, laktācijas, dēšanas laikā

Nelietot grūsnības laikā .

Neiesaka lietot zīdīšanas periodā.

4.8Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pieejamie dati par drošuma un iedarbīguma pētījumiem norāda, ka šo vakcīnu var lietot tai pašā dienā, bet nesajaucot kopā ar Merial adjuvantētām vakcīnām ( kaķu virusālais rinotraheīta, kalici, panleikopēnijas un trakumsērgas vīrusi dažādās kombinācijās).

Pieejamie dati par drošuma un iedarbīguma pētījumiem norāda , ka šo vakcīnu var jaukt ar virkni Merial neadjuvantēto vakcīnu ( kaķu virusālā rinotraheīta, kalici, panleikopēnijas vīrusi un hlamidiozes dažādās kombinācijās) un/ vai ievadīt vienā dienā, bet nesajaucot, ar Merial adjuvantētām vakcīnām pret trakumsērgu.

4.9Devas un lietošanas veids

Subkutānai lietošanai

Ievada vienu 1 ml devu saskaņā ar šādu grafiku:

Pamatvakcinācija: pirmā injekcija: no 8 nedēļu vecuma, otrā injekcija: 3 līdz 5 nedēļas vēlāk.

Revakcinācija:

1 reizi gadā

4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Pārdozējot netika novērotas citas nevēlamas blakusparādības kā tās, kas aprakstītas sadaļā „Nevēlamas blakusparādības”.

4.11 Ierobežojumu periods dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav noteikts.

5.IMUNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: ATĶ vet kods: QI06AD

Vakcīna pret kaķu leikēmiju.

Vakcīnas celms ir rekombinēts kanārijputnu baku vīruss ar FeLV-A env un gag gēniem. Lauka apstākļos infekcioza ir tikai A apakšgrupa, un imunizācija pret A apakšgrupu nodrošina pilnu

aizsardzību pret A, B un C apakšgrupām. Pēc vakcinācijas vīruss nodrošina aizsargolbaltumvielu veidošanos, bet kaķa organismā nevairojas. Tā rezultātā vakcīna rada imunitāti pret kaķu leikēmijas vīrusu.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1Palīgvielu saraksts

Kālija hlorīds

Nātrija hlorīds

Kālija dihidrogēnfosfāts

Dinātrija fosfāta dihidrāts

Magnija hlorīda heksahidrāts

Kalcija hlorīda dihidrāts

Ūdens injekcijām

6.2Nesaderība

Nelietot maisījumā ar citām vakcīnām vai imunoloģiskām veterinārām zālēm.

Pieejamie dati par drošuma un iedarbīguma pētījumiem norāda, ka šo vakcīnu var jaukt un ievadīt ar Merial neadjuvantēto vakcīnu (dažādās kaķu rinotraheīta kombinācijās, kalicivirozi, panleikopēniju un hlamīdijas komponentiem).

6.3Derīgums

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā : 2 gadi

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: Izlietot nekavējoties pēc primārā iepakojuma caurduršanas.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt un transportēt atdzesētu 2°C – 8°C.

Sargāt no gaismas.

Nesasaldēt.

6.5Tiešā iepakojuma veids un saturs

Plastikāta kaste satur 10, 20 vai 50 I tipa stikla pudeli ar Butilelastomēra aizbāzni un noplombētas ar alumīnija vāciņu.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6 Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārām zālēm vai to atkritumiem, kas paliek pēc to lietošanas

Atkritumus iznīcina vārot, sadedzinot vai iemērcot piemērotā, kompetentu iestāžu atzītā dezinfekcijas līdzeklī.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

MERIAL

29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON FRANCIJA

8.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/2/00/019/005-007

9.REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 13/04/2000

Pārreģistrācijas datums: 22/03/2010

10.TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras (European Medicines Agency) tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/

TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Komentārus