Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Marķējuma teksts - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Zāļu nosaukums: Purevax FeLV
ATĶ: QI06AD
Viela: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Ražotājs: Merial

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

{VEIDS/TIPS} suspensija

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Purevax FeLV

Suspensija injekcijai kaķiem

2.AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Kaķu leikēmijas vīrusa (Fe LV) rekombinēts kanārijputnu baku vīruss (vCP97) ≥ 10 7.2 CCID50

3.ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijai

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 x1-ml suspensija (10 devas)

20 x1-ml suspensija (20 devas)

50 x1-ml suspensija (50 devas)

5.MĒRĶA SUGAS

Kaķi

6.INDIKĀCIJA(S)

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Subkutānai lietošanai

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Izlietot nekavējoties pēc tiešā iepakojuma caurduršanas.

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu 2°C – 8°C.

Sargāt no gaismas.

Nesasaldēt.

12.ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI

TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MERIAL

29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON FRANCIJA

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

EU/2/00/019/005 10 devas: 1-ml suspensija (10 pudeles)

EU/2/00/019/006 20 devas: 1-ml suspensija (20 pudeles)

EU/2/00/019/007 50 devas: 1-ml suspensija (50 pudeles)

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Suspensija pudelē

{suspensija}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Purevax FeLV

Suspensija injekcijai kaķiem

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 deva

4.LIETOŠANAS VEIDS (-I)

Subkutānai lietošanai

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus