Reconcile (fluoxetine) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - QN06AB03

A.RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Eli Lilly and Company

Speke Operations

Fleming Road

Liverpool

L24 9LN

Apvienotā Karaliste

B.IZPLATĪŠANAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu veterinārās zāles.

C.MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMO ATLIEKU DAUDZUMS (MRL)

Nav noteikts.

Komentārus