Reconcile (fluoxetine) – Marķējuma teksts - QN06AB03

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kastīte 8 mg, 16 mg, 32 mg un 64 mg

1.VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Reconcile 8 mg košļājamās tabletes suņiem

Reconcile 16 mg košļājamās tabletes suņiem

Reconcile 32 mg košļājamās tabletes suņiem

Reconcile 64 mg košļājamās tabletes suņiem

Fluoxetine

2.AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

8 mg fluoksetīna (9,04 mg fluoksetīna hidrohlorīda veidā) 16 mg fluoksetīna (18,08 mg fluoksetīna hidrohlorīda veidā) 32 mg fluoksetīna (36,16 mg fluoksetīna hidrohlorīda veidā) 64 mg fluoksetīna (72,34 mg fluoksetīna hidrohlorīda veidā)

3.ZĀĻU FORMA

Košļājamās tabletes.

4.IEPAKOJUMA IZMĒRS

30 tabletes.

5.MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6.INDIKĀCIJA(-S)

7.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Uzglabāt oriģinālā konteinerā.

Uzglabāt cieši noslēgtā pudelē, lai pasargātu no mitruma.

Neņemt ārā desikantu.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14.VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Nexcyon Pharmaceuticals Ltd

First Floor Denmark House,

143 High Street,

Chalfont St Peter,

SL9 9QL,

Apvienotā Karaliste

16.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/2/08/080/001

EU/2/08/080/002

EU/2/08/080/003

EU/2/08/080/004

17.RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Marķējums uz pudeles: 8 mg, 16 mg, 32 mg, 64 mg

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Reconcile 8 mg košļājamās tabletes suņiem

Reconcile 16 mg košļājamās tabletes suņiem

Reconcile 32 mg košļājamās tabletes suņiem

Reconcile 64 mg košļājamās tabletes suņiem

Fluoksetīns

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

8 mg fluoksetīna (fluoksetīna hidrohlorīda veidā)

16 mg fluoksetīna (18,08 mg fluoksetīna hidrohlorīda veidā) 32 mg fluoksetīna (36,16 mg fluoksetīna hidrohlorīda veidā) 64 mg fluoksetīna (72,34 mg fluoksetīna hidrohlorīda veidā)

3.SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

30 tabletes.

4.LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

5.IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav noteikts.

6.SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz{mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot līdz…

8.VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

Komentārus