Convenia (cefovecin) – Bijsluiter - QJ01DD91

BIJSLUITER

Convenia 80 mg/ml poeder en oplosmiddel ter bereiding van een oplossing voor injectie voor honden en katten

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

België

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte: Haupt Pharma Latina S.r.l

S.S. 156 Km 47,600 04100 Borgo San Michele Latina

Italië

2.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Convenia 80 mg/ml poeder en oplosmiddel ter bereiding van een oplossing voor injectie voor honden en katten.

Cefovecin

3.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)

Elke 20 ml flacon gevriesdroogd poeder bevat:

Werkzaam bestanddeel:

852 mg cefovecin (als natrium zout)

Hulpstof(fen):

19,17 mg methyl parahydroxybenzoaat (E218)

2,13 mg propyl parahydroxybenzoaat (E216)

Elke 15 ml flacon oplosmiddel bevat:

Hulpstof(fen):

13 mg/ml benzyl alcohol

10,8 ml water voor injectie

Elke 5 ml flacon gevriesdroogd poeder bevat:

Werkzaam bestanddeel:

340 mg cefovecin (als natrium zout)

Hulpstof(fen):

7,67 mg methyl parahydroxybenzoaat (E218)

0,85 mg propyl parahydroxybenzoaat (E216)

Elke 10 ml flacon oplosmiddel bevat:

Hulpstof(fen):

13 mg/ml benzyl alcohol

4,45 ml water voor injectie

Na reconstitutie volgens voorschrift bevat de oplossing voor injectie: 80,0 mg/ml cefovecin (als natrium zout)

1,8 mg/ml methyl parahydroxybenzoaat (E218)

0,2 mg/ml propyl parahydroxybenzoaat (E216)

12,3 mg/ml benzyl alcohol

4.INDICATIE(S)

Uitsluitend voor gebruik voor de volgende infecties wanneer langdurige behandeling nodig is. De antibacteriële werking van Convenia duurt tot 14 dagen na een enkelvoudige injectie.

Honden:

Voor de behandeling van infecties van huid en weke delen, inclusief pyodermie, wonden en abcessen,

geassocieerd met Staphylococcus pseudo-intermedius, β-hemolytische Streptococcen, Escherichia coli en/of Pasteurella multocida.

Voor de behandeling van urineweg infecties geassocieerd met Escherichia coli en/of Proteus spp.

Als aanvullende behandeling op mechanische of chirurgische periodontale therapie bij de behandeling van ernstige infecties van tandvlees en periodontale weefsels, geassociëerd met Porphyromonas spp. en Prevotella spp. (zie ook paragraaf 12 “Speciale waarschuwingen – Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren”).

Katten:

Voor de behandeling van abcessen en wonden van huid en weke delen, geassocieerd met Pasteurella

multocida, Fusobacterium spp., Bacteroides spp., Prevotella oralis, β-hemolytische Streptococcen en/of Staphylococcus pseudo-intermedius.

Voor de behandeling van urineweg infecties, geassocieerd met Escherichia coli.

5.CONTRA-INDICATIE(S)

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor cefalosporine of penicilline antibiotica. Niet gebruiken bij kleine herbivoren (inclusief cavia’s en konijnen).

Niet gebruiken bij honden en katten jonger dan 8 weken.

6.BIJWERKINGEN

Zeer zelden werden maagdarmsymptomen waargenomen waaronder braken en/of diarree.

In zeer zeldzame gevallen werden na gebruik van het product neurologische verschijnselen en reacties op de injectieplaats gemeld.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7.DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden en katten.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Honden en katten: 8 mg cefovecin/kg lichaamsgewicht (1 ml per 10 kg lichaamsgewicht).

Doseringstabel:

Lichaamsgewicht (hond en kat)

Volume voor toediening

2,5 kg

0,25 ml

 

 

5 kg

0,5 ml

 

 

10 kg

1,0 ml

 

 

20 kg

2,0 ml

 

 

40 kg

4,0 ml

 

 

60 kg

6,0 ml

 

 

Ter reconstitutie dient men de vereiste hoeveelheid van het oplosmiddel op te zuigen (gebruik voor de 20ml flacon met 852 mg gevriesdroogd poeder 10 ml oplosmiddel, of voor de 5 ml flacon met 340mg gevriesdroogd poeder 4ml oplosmiddel) en dit toe te voegen aan de flacon met het gevriesdroogde poeder. Schud de flacon tot het poeder volledig opgelost is.

Huid - en weke delen infecties bij honden:

Een enkelvoudige subcutane injectie. Indien nodig kan de behandeling nog tot 3x herhaald worden met intervallen van 14 dagen. In overeenstemming met “Good Veterinary Practice” dient men met de behandeling van pyodermie door te gaan totdat alle klinische symptomen volledig verdwenen zijn.

Ernstige infecties van tandvlees en periodontale weefsels bij honden:

Een enkelvoudige subcutane injectie van 8 mg/kg lichaamsgewicht (1 ml per 10 kg lichaamsgewicht).

Huid - en weke delen abcessen en wonden bij katten:

Een enkelvoudige subcutane injectie. Indien nodig kan nogmaals een dosis toegediend worden, 14 dagen na de eerste injectie.

Urineweginfecties bij honden en katten:

Een enkelvoudige subcutane injectie.

9.AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Om zeker te zijn van een correcte dosering, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald te worden om onderdosering te voorkomen.

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de onverenigbaarheid, dient het middel niet met andere diergeneesmiddelen te worden vermengd.

Pyodermie is vaak secundair aan een onderliggende ziekte. Daarom wordt aangeraden de onderliggende oorzaak te bepalen en het dier dienovereenkomstig te behandelen.

10.WACHTTERMIJN

Niet van toepassing.

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos.

Houdbaarheid na reconstitutie volgens instructies: 28 dagen.

Zoals ook bij andere cefalosporinen kan de kleur van de gereconstitueerde oplossing gedurende deze periode donkerder worden. De sterkte wordt echter niet aangetast indien het product bewaard wordt volgens voorschrift.

Voor reconstitutie:

Bewaren in een koelkast (2 °C – 8 °C). Vrijwaren tegen bevriezing.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Na reconstitutie:

Bewaren in een koelkast (2 °C – 8 °C). Vrijwaren tegen bevriezing.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

12.SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Het is verstandig om de cefalosporinen van de derde generatie te reserveren voor de behandeling van klinische gevallen die onvoldoende reageerden, of waarvan verwacht wordt dat ze onvoldoende zullen reageren, op andere groepen antimicrobiële middelen of op cefalosporinen van de eerste generatie. Gebruik van het product dient gebaseerd te zijn op gevoeligheidstesten en er moet rekening gehouden worden met officiële en lokale richtlijnen voor het gebruik van antimicrobiële middelen.

Basisvereiste bij de behandeling van peridontale aandoeningen is mechanisch en/of chirurgisch ingrijpen door de dierenarts.

De veiligheid van Convenia bij honden en katten is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Behandelde dieren dienen tot 12 weken na de laatste toediening niet voor fokdoeleinden gebruikt te worden.

De veiligheid van Convenia is niet beoordeeld bij dieren die lijden aan een ernstige renale dysfunctie.

Voorzichtigheid is geboden bij patienten die eerder overgevoeligheidsreacties voor cefovecin, andere cefalosporinen, penicillinen of andere geneesmiddelen vertoond hebben. Indien zich een allergische reactie voordoet, mag cefovecin niet meer toegediend worden en een passende behandeling voor overgevoeligheid voor beta-lactam antibiotica dient ingesteld te worden. Ernstige acute overgevoeligheidsreacties kunnen behandeling met adrenaline en andere noodmaatregelen vereisen, met inbegrip van toediening van zuurstof, intraveneuze vloeistoftherapie, intraveneuze toediening van antihistaminica, corticosteroïden en ademhalingsondersteuning, indien klinisch geïndiceerd. De dierenarts dient zich er van bewust te zijn dat de allergische symptomen terug kunnen komen zodra de symptomatische therapie beëindigd wordt.

Gelijktijdig gebruik van andere middelen met een hoge mate van eiwitbinding (bv furosemide, ketoconazole of “non-steroidal anti-inflammatory drugs”(NSAID’s)) kan tot concurrentie leiden met de cefovecin binding en op deze manier ongewenste effecten tot gevolg hebben.

Herhaalde dosering (acht toedieningen) met intervallen van 14 dagen en vijf maal de aanbevolen dosis werd goed verdragen door jonge honden. Een lichte zwelling van voorbijgaande aard werd waargenomen na de eerste en tweede toediening. Een enkelvoudige toediening van 22,5 maal de aanbevolen dosis veroorzaakte een voorbijgaand oedeem en een lokaal onaangenaam gevoel op de injectieplaats.

Herhaalde dosering (acht toedieningen) met intervallen van 14 dagen en vijf maal de aanbevolen dosis werd goed verdragen door jonge katten. Een enkelvoudige toediening van 22,5 maal de aanbevolen dosis veroorzaakte een voorbijgaand oedeem en een lokaal onaangenaam gevoel op de injectieplaats.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient:

Penicillinen en cefalosporinen kunnen overgevoeligheidsreacties (allergie) veroorzaken na injectie, inhalatie, inslikken of na contact met de huid. Overgevoeligheid voor penicillinen kan leiden tot kruisreacties met cefalosporinen en omgekeerd. Allergische reacties veroorzaakt door deze substanties kunnen in sommige gevallen ernstig zijn:

Vermijd contact met het product indien u weet dat u er overgevoelig voor bent of u is geadviseerd om niet met dergelijke middelen te werken.

Ga voorzichtig met het product om en neem alle aanbevolen voorzorgsmaatregelen om blootstelling aan het product te voorkomen.

In geval van optreden van symptomen na contact, zoals huiduitslag, dient u een arts te raadplegen en deze waarschuwing aan de arts te tonen. Zwelling van het gezicht, de lippen of de ogen, of moeilijkheden met ademhalen zijn ernstiger symptomen, die met spoed medische hulp vereisen.

Vermijd contact met verontreinigd afval indien u weet dat u overgevoelig bent voor penicillinen en cefalosporinen. Was de huid met water en zeep in geval van contact.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

14.DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu/.

15.OVERIGE INFORMATIE

Cefovecin is een derde generatie cefalosporine met een breed werkingsspectrum tegen Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën. Het onderscheidt zich van andere cefalosporinen door een hoge eiwitbinding en een lange werkingsduur. Zoals bij alle cefalosporinen berust de werking van cefovecin op de inhibitie van de celwandsynthese van de bacterie; cefovecin heeft een bactericide werking.

Cefovecin vertoont in-vitro activiteit tegen Staphylococcus pseudointermedius en Pasteurella multocida die geasssocieerd worden met canine en feline huidinfecties. Anaerobe bacteriën zoals Bacteroïdes spp. en Fusobacterium spp., geïsoleerd uit feline abcessen, bleken gevoelig te zijn. Ook bleken Porphyromonas gingivalis en Prevotella intermedia geïsoleerd uit canine peridontale aandoeningen, gevoelig te zijn. Bovendien vertoont cefovecin in-vitro ook activiteit tegen Escherichia coli die geasssocieerd wordt met canine en feline urineweginfecties.

Resistentie tegen cefalosporinen is het gevolg van enzymatische inactivatie (productie van β- lactamase) of van andere mechanismen. Resistentie kan chromosomaal of plasmide-gecodeerd zijn en kan, indien geassocieerd met transposons of plasmiden, worden overgedragen. Kruisresistentie met andere cefalosporinen en andere β-lactam antibacteriële middelen kan waargenomen worden. Uitgaande van een microbiologisch breekpunt van S ≤ 2 µg/ml, werd in veldisolaten van Pasteurella multocida, Fusobacterium spp., en Porphyromonas spp. geen resistentie tegen cefovecin waargenomen. Uitgaande van een microbiologisch breekpunt van I ≤ 4 µg/ml was de cefovecin resistentie van S. pseudo-intermedius en beta-hemolytische Streptococci isolaten minder dan 0,02% en 3,4% in Prevotella intermedia isolaten. Het percentage cefovecin resistente isolaten van E. coli, Prevotella oralis, Bacteroides spp. en Proteus spp. was respectievelijk 2,3%, 2,7%, 3,1% en 1,4%. Het

percentage cefovecin resistente isolaten van coagulase-negatieve Staphylococcen spp. (bv. S. xylosus,

S. schleiferi, S. epidermidis) is 9,5%. Pseudomonas spp., Enterococcus spp, en Bordetella bronchiseptica isolaten zijn intrinsiek resistent tegen cefovecin.

Cefovecin heeft unieke farmacokinetische eigenschappen met een extreem lange eliminatie- halfwaarde tijd bij zowel hond als kat.

Het product wordt geleverd in één verpakkingsgrootte van of 5 ml of 20 ml, met als inhoud een flacon die het gevriesdroogde poeder bevat en een tweede flacon die het oplosmiddel bevat. Reconstitutie levert respectievelijk 4 ml of 10 ml oplossing voor injectie op. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Zoetis Belgium SA

Oriola Vilnius UAB

Tél/Tel.: +32 (0) 800 99 189

Tel: +370 610 05088

Република България

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium SA

Zoetis Belgium SA

Teл: +359 2 4775791

Tél/Tel.: +352 8002 4026

Česká republika

Magyarország

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +420 257 101 111

Tel: +361 224 5222

Danmark

Malta

Orion Pharma Animal Health

Agrimed Limited

Tlf: +45 86 14 00 00

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Nederland

Zoetis Deutschland GmbH

Zoetis B.V.

Tel: +49 30 330063 0

Tel: +31 (0)10 714 0900

Eesti

Norge

Oriola Vilnius UAB

Orion Pharma Animal Health

Tel: +370 610 05088

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Österreich

Zoetis Hellas S.A.

Zoetis Österreich GmbH

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +43 1 2701100 110

España

Polska

Zoetis Spain, S.L.

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 4191900

Tel: +48 22 2234800

France

Portugal

Zoetis France

Zoetis Portugal, Lda.

Tél: +33 (0)810 734 937

Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

România

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Zoetis România SRL

Tel: +385 1 644 1460

Tel: +40 21 202 3083

Ireland

Slovenija

Zoetis Belgium SA

Zoetis B.V., Podružnica Zagreb za promidžbu

Tel: +353 (0) 1 256 9800

Tel: +385 1 644 1460

Ìsland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Sími: +354 540 80 00

Tel: +420 257 101 111

Italia

Suomi/Finland

Zoetis Italia S.r.l.

Zoetis Finland Oy

Tel: +39 06 3366 8133

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Sverige

Zoetis Hellas S.A.

Orion Pharma Animal Health

Τηλ.: +30 210 6791900

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Latvija

United Kingdom

Oriola Vilnius UAB

Zoetis UK Limited

Tel: +370 610 05088

Tel: +44 (0) 845 300 8034

Commentaar