Equip WNV (Duvaxyn WNV) (inactivated West Nile virus, strain...) – Etikettering - QI05AA10

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Equip WNV (Duvaxyn WNV)
ATC: QI05AA10
Werkzame stof: inactivated West Nile virus, strain VM-2
Producent: Zoetis Belgium SA

Inhoud van artikel

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD Doos met 2, 4, of 10 voor gevulde spuiten à 1 dosis

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Equip WNV emulsie voor injectie voor paarden

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

1 ml dosis bevat:

Geïnactiveerd West Nile virus, stam VM-2

(1,0 – 2,2 RP).

3.FARMACEUTISCHE VORM

Emulsie voor injectie

4.VERPAKKINGSGROOTTE

2 spuiten à 1 dosis

4 spuiten à 1 dosis

10 spuiten à 1 dosis

5.DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Paarden

6.INDICATIE(S)

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor intramusculaire toediening.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTERMIJN

Wachttermijn:Nul dagen

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Gekoeld bewaren en transporteren .

Bescherm tegen licht.

Niet bevriezen.

12.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

13.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

De import, het in bezit hebben, de verkoop, de levering en/of het gebruik van dit diergeneesmiddel kan worden verboden in het gehele of in een deel van het gebied van een lidstaat; voor meer informatie, zie de bijsluiter.

14.VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

15.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIE

16.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/08/086/004 (2 glazen spuiten à 1 dosis)

EU/2/08/086/005 (4 glazen spuiten à 1 dosis)

EU/2/08/086/006 (10 glazen spuiten à 1 dosis)

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot:

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Spuit à 1 dosis

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Equip WNV injectie voor paarden

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Geïnactiveerd West Nile virus, stam VM-2

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

1 ml

4.TOEDIENINGSWEG(EN)

IM.

5.WACHTTERMIJN

6.PARTIJNUMMER

Lot:

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Commentaar