Eryseng (Erysipelothrix rhusiopathiae, strain...) – Etikettering - QI09AB03

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Eryseng
ATC: QI09AB03
Werkzame stof: Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11 (inactivated)
Producent: Laboratorios HIPRA, S.A.

Inhoud van artikel

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING

MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNEN DOOS

FLESETIKET (100 ml, 250 ml) en FLACONETIKET (100 ml)

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

ERYSENG suspensie voor injectie voor varkens

2.GEHALTE AAN <WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)>

Geïnactiveerd Erysipelothrix rhusiopathiae, stam R32E11 ...............

ELISA > 3,34 log2 IE50 %

3.FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor injectie

4.VERPAKKINGSGROOTTE

10 doses (20 ml)

25 doses (50 ml)

50 doses (100 ml)

125 doses (250 ml)

5.<DOELDIERSOORT(EN)> WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Varkens.

6.INDICATIE(S)

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTIJD(EN)

Wachttermijn: Nul dagen.

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na aanprikken van de flacon onmiddellijk gebruiken.

11.BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Gekoeld b en transporteren (2 °C - 8 °C)

Vrijwaren tegen bevriezing

Bescherm tegen licht

12.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

13.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14.VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

15.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona) SPAIN

16.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/14/166/001

EU/2/14/166/002

EU/2/14/166/003

EU/2/14/166/004

EU/2/14/166/005

EU/2/14/166/006

EU/2/14/166/007

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Partij

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

FLESETIKET (20 ml, 50 ml), FLACONETIKET (20 ml, 50 ml)

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

ERYSENG suspensie voor injectie voor varkens

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Geïnactiveerd Erysipelothrix rhusiopathiae, stam R32E11 ...............

ELISA > 3,34 log2 IE50 %

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

10 doses (20 ml)

25 doses (50 ml)

4.TOEDIENINGSWEG(EN)

IM

5.WACHTTIJD(EN)

Wachttermijn: Nul dagen.

6.PARTIJNUMMER

Partij

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na aanprikken van de flacon onmiddellijk gebruiken.

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Commentaar