Nobilis Influenza H5N2 (inactivated whole avian influenza virus...) – Etikettering - QI01AA23

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Nobilis Influenza H5N2
ATC: QI01AA23
Werkzame stof: inactivated whole avian influenza virus antigen of H5N2 subtype (strain A/duck/Potsdam/1402/86)
Producent: Intervet International BV

Inhoud van artikel

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

KARTONNEN DOOS 250 ml; 500 ml

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Nobilis Influenza H5N2, emulsie voor injectie voor kippen

2.GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Een dosis van 0,5 ml bevat:

Geïnactiveerd heel aviaire influenza virus antigeen, subtype H5N2 (stam A/duck/Potsdam/1402/86), een HAR (haemagglutinatie remmende) titer van ≥ 6,0 log2 inducerend zoals getest overeenkomstig de potency test.

Adjuvans:

Vloeibare lichte paraffine 234,8 mg

3.FARMACEUTISCHE VORM

Emulsie voor injectie.

4.VERPAKKINGSGROOTTE

250 ml

500 ml

5.DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Kip.

6.INDICATIE

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN

Intramusculair of subcutaan gebruik (0,25 tot 0,5 ml, afhankelijk van de leeftijd).

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

8.WACHTTERMIJN

Wachttermijn: nul dagen.

9.SPECIALE WAARSCHUWING

Accidentele zelfinjectie is gevaarlijk.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na openen binnen 8 uur gebruiken.

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Gekoeld bewaren en transporteren. Niet laten bevriezen.

12.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

13.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Het gebruik van dit diergeneesmiddel is alleen toegestaan onder de speciale voorwaarden zoals vastgesteld door de Europese Gemeenschap wetgeving betreffende aviaire influenza.

14.VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

15.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

16.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/2/06/061/001-004

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

FLACON ETIKET 250 ml/500 ml

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Nobilis Influenza H5N2, emulsie voor injectie

2.GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL

Een dosis van 0,5 ml bevat:

Geïnactiveerd heel aviaire influenza virus antigeen, subtype H5N2 (stam A/duck/Potsdam/1402/86), een HAR (haemagglutinatie remmende) titer van ≥ 6,0 log2 inducerend zoals getest overeenkomstig de potency test.

Adjuvans:

Vloeibare lichte paraffine 234,8 mg

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

250 ml

500 ml

4.TOEDIENINGSWEGEN

Intramusculair of subcutaan gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

5.WACHTTERMIJN

Wachttermijn: Nul dagen.

6.PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na openen binnen 8 uur gebruiken.

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Commentaar