Purevax RC (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Etikettering - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Naam van geneesmiddel: Purevax RC
ATC: QI06AH
Werkzame stof: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains)
Producent: Merial

Inhoud van artikel

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Verpakking met 10 flacons met lyofilisaat en 10 flacons met oplosmiddel

Verpakking met 50 flacons met lyofilisaat en 50 flacons met oplosmiddel

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Purevax RC lyofilisaat en oplosmiddel ter suspensie voor injectie

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

 

Per dosis van 1 ml:

≥ 104,9 CCID50

 

FHV (stam F2) .................................................................................................................

 

FCV (stammen 431 en G1) .............................................................................................

≥ 2,0 ELISA U.

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEUTISCHE VORM

 

 

 

 

 

 

 

Lyofilisaat en oplosmiddel ter suspensie voor injectie.

 

 

 

 

 

4.

VERPAKKINGSGROOTTE

 

 

Lyofilisaat (10x1 dosis) + oplosmiddel (10x1 ml)

 

 

Lyofilisaat (50x1 dosis) + oplosmiddel (50x1 ml)

 

 

5.DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Katten.

6.INDICATIE(S)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

7.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutane toediening.

8.WACHTTIJD

Niet van toepassing.

9.SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na reconstitutie onmiddellijk gebruiken.

11.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Gekoeld bewaren en transporteren.

Bescherm tegen licht.

Niet in de vriezer bewaren.

12.SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: Lees de bijsluiter.

13.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

14.VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

15.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON FRANKRIJK

16.NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

EU/2/04/051/001 Lyofilisaat (10 flacons met 1 dosis) + oplosmiddel (10 flacons met 1 ml) EU/2/04/051/002 Lyofilisaat (50 flacons met 1 dosis) + oplosmiddel (50 flacons met 1 ml)

17.PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Flacon met lyofilisaat

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Purevax RC

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

1 dosis

4.TOEDIENINGSWEG(EN):

SC

5.WACHTTIJD

6.PARTIJNUMMER

Lot

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Flacon met oplosmiddel

1.BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Purevax RC oplosmiddel

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

3.SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

1 dosis

4.TOEDIENINGSWEG(EN):

SC

5.WACHTTIJD

6.PARTIJNUMMER

Lot

7.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

8.VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Commentaar