Nobilis Influenza H5N2 (inactivated whole avian influenza virus...) – Merking - QI01AA23

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Nobilis Influenza H5N2
ATC: QI01AA23
Stoff: inactivated whole avian influenza virus antigen of H5N2 subtype (strain A/duck/Potsdam/1402/86)
Produsent: Intervet International BV

Artikkelinnhold

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

PAPPESKE 250 ml; 500 ml

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Nobilis Influenza H5N2 injeksjonsvæske, emulsjon til kyllinger

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

En dose av 0,5 ml inneholder:

Inaktivert, helt fugleinfluensa-virusantigen subtype H5N2 (stamme A/duck/Potsdam/1402/86), induserer en HI titer på ≥ 6,0 log2 som testet i følge potency testen.

Adjuvans:

Parafin, lett flytende 234,8 mg

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, emulsjon

4.PAKNINGSSTØRRELSE

250 ml

500 ml

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Kyllinger

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intramuskulær eller subkutan bruk (0,25 til 0,5 ml, avhengig av alder).

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid: 0 dager.

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Utilsiktet injeksjon er farlig.

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

Utløpsdato: {MM/ÅÅÅÅ}

Etter anbrudd, brukes innen 8 timer.

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt. Skal ikke fryses.

12.SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13.TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr.

Bruken av dette veterinære preparatet er bare tillatt under særlige betingelser fastslått i lovgivningen fra det Europeiske fellesskap om kontroll av fugleinfluensa.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/06/061/001-004

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

FLASKE ETIKETTER 250 ml/500 ml

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Nobilis Influenza H5N2 injeksjonsvæske, emulsjon

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

En dose av 0,5 ml inneholder:

Inaktivert, helt fugleinfluensa-virusantigen subtype H5N2 (stamme A/duck/Potsdam/1402/86), induserer en HI titer på ≥ 6,0 log2 som testet i følge potency testen.

Adjuvans: Parafin, lett flytende 234,8 mg

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

250 ml

500 ml

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Intramuskulær eller subkutan bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

5.TILBAKEHOLDELSESTID

Tilbakeholdelsestid: 0 dager.

6.PRODUKSJONSNUMMER

Batch {nummer}

7.UTLØPSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

Etter anbrudd/åpning, brukes innen 8 timer.

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer