Novaquin (meloxicam) – Merking - QM01AC06

Artikkelinnhold

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE Ytre eske

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Novaquin 15 mg/ml mikstur, suspensjon til hest meloksikam

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

Meloksikam 15 mg/ml

3.LEGEMIDDELFORM

Mikstur, suspensjon

4.PAKNINGSSTØRRELSE

125 ml

336 ml

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hest

6.INDIKASJONER(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Rystes godt minst 20 ganger før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Tilbakeholdelsestid: Slakt: 3 dager

Preparatet er ikke godkjent for hest som produserer melk til humant konsum

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

10.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Holdbarhet for åpnet flaske: 5 måneder.

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Les pakningsvedlegget før bruk.

12.SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13.TEKSTEN “TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅPR ELLER BEGRENSINGER MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nederland

16.MARKEDSFØRINGSTILLATESESNUMMER (-NUMRE)

EU/2/15/186/001 125 ml

EU/2/15/186/002 336 ml

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch{nummer}:

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJE

HDPE-Flaske

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Novaquin 15 mg/ml mikstur, suspensjon til hest meloksikam

2.MENGDEN VIRKESTOFF(ER)

Meloksikam 15 mg/ml

3.LEGEMIDDELFORM

Mikstur, suspensjon

4.PAKNINGSSTØRRELSE

125 ml

336 ml

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hest

6.INDIKASJON(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Rystes godt minst 20 ganger før bruk.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID

Tilbakeholdelsestid: Slakt: 3 dager

Preparatet er ikke godkjent for hest som produserer melk til humant konsum.

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

EXP. {måned/år}

Etter anbrudd, brukes innen…

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

12.SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Les pakningsvedlegget før bruk.

13.TEKSTEN “TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNINGER MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN ”OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Le Vet Beheer B.V.

Nederland

17.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/15/186/001 125 ml

EU/2/15/186/002 336 ml

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Batch

Kommentarer