Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Merking - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Stoff: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Produsent: Merial

Artikkelinnhold

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Pakning med 10 hetteglass med lyofilisat og 10 hetteglass med væske

Pakning med 50 hetteglass med lyofilisat og 50 hetteglass med væske

1.VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Purevax RCP FeLV lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

 

Per dose à 1 ml:

104,9 CCID50

 

FHV (stamme F2) ..............................................................................................................

 

FCV (stamme 431 og G1) .................................................................................................

2,0 ELISA-E

 

FPV (PLI IV) ......................................................................................................................

103,5 CCID50

 

FeLV rekombinant canarypoxvirus (vCP97) .....................................................................

107,2 CCID50

 

 

 

 

 

 

3.

LEGEMIDDELFORM

 

 

 

 

 

 

 

Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

 

 

 

 

 

4.

PAKNINGSSTØRRELSE

 

 

Lyofilisat (10 x 1 dose) + væske (10 x 1 ml).

 

 

Lyofilisat (50 x 1 dose) + væske (50 x 1 ml).

 

 

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Katt

6.INDIKASJON(ER)

Les pakningsvedlegget før bruk.

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Subkutan bruk.

8.TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

9.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

10.UTLØPSDATO

Utløpsdato (mm/åååå)

Etter rekonstituering, brukes umiddelbart.

11.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares og transporteres nedkjølt.

Beskyttes mot lys.

Skal ikke fryses.

12.SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

13.TEKSTEN ”TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK

Til dyr. Reseptpliktig.

14.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

15.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

MERIAL

29, avenue Tony Garnier F-69007 LYON FRANKRIKE

16.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/04/048/001 Lyofilisat (10 hetteglass à 1 dose) + væske (10 hetteglass à 1 ml) EU/2/04/048/002 Lyofilisat (50 hetteglass à 1 dose) + væske (50 hetteglass à 1 ml)

17.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Lyofilisathetteglass

1.VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Purevax RCP FeLV

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(VIRKESTOFFER)

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 dose

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

s.c.

5.TILBAKEHOLDELSESTID

6.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

7.UTLØPSDATO

EXP (mm/åååå)

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Væskehetteglass

1.VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN

Purevax RCP FeLV væske

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(VIRKESTOFFER)

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

1 dose

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

s.c.

5.TILBAKEHOLDELSESTID

6.PRODUKSJONSNUMMER

Lot

7.UTLØPSDATO

EXP (mm/åååå)

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Kommentarer